ติดต่อเรา

nitaya

นางสาวนิตยา หวังผล
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
อีเมล : nittaya.waa@gmail.com
โทร : 043-754322 ต่อ 1104
โทรสาร : 043-754247

หน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้อง SC1-109 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150