วิสัยทัศน์

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

หน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการทำวิจัยของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ผู้สนใจทั่วไปให้สามารถใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเรียนรู้ทำวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ในโลกของการแข่งขัน

bg-001

พันธกิจ

1) ให้บริการเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนและหรือการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการ
2) ให้การสนับสนุนและร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ
3) ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างแก่หน่วยงานต่างๆทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

ภารกิจ

1) ดูแล และรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
2) ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แก่นิสิต และบุคลากรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
3) รับวิเคราะห์ตัวอย่างจากหน่วยงานต่างๆ
4) ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการของศูนย์เครื่องมือกลาง