ประวัติ

หน่วยเครื่องมือกลางและหน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ในอดีตคือ ศูนย์เครื่องมือกลาง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อตั้งขึ้นเมื่อ มิถุนายน 2545 โดยนโยบายของ ศ.ดร.นพ. เรือน สมณะ ราชบัณฑิต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในขณะนั้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการทำวิจัยแก่บุคลาก ภายในคณะวิทยาศาสตร์ และภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไปให้สามารถใช้เครื่องมือชั้นสูงเพื่อเรียนรู้ ทำวิจัย และพัฒนาในโลกของการแข่งขันเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการจัดซื้อเครื่องมือราคาแพงและการดูแลรักษา โดยมี อาจารย์ ดร.มังกร ศรีสะอาด เป็นประธานกรรมการศูนย์เครื่องมือกลาง

ปัจจุบัน หน่วยเครื่องมือกลางและหน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Scientific Instrument Science Unit อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็นสองหน่วยย่อยได้แก่ หน่วยเครื่องมือกลาง และหน่วยบริการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์