สืบค้นนักวิจัย
ค้นหาจาก ::    คำค้น ::
 หน้าที่ : 1 / 4     แสดงทั้งหมด จำนวนระเบียน = 114

นักวิจัย
1.
ผศ.ดร. กมลหทัย แวงวาสิต ภาควิชาชีววิทยา
2.
ผศ.ดร. กฤษกร ปาสาใน ภาควิชาฟิสิกส์
3.
ดร. กานต์สิริ ปักเคธาติ ภาควิชาเคมี
4.
ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ แสงสุระ ภาควิชาคณิตศาสตร์
5.
ดร. เกรียงไกร พลหงษ์ ภาควิชาเคมี
6.
ผศ.ดร. ขนิษฐา สมตระกูล ภาควิชาชีววิทยา
7.
ผศ.ดร. ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง ภาควิชาชีววิทยา
8.
ผศ.ดร. ขวัญฤทัย วงศาพรม
9.
ผศ. เขมนันท์ ขามทอง ภาควิชาคณิตศาสตร์
10.
ดร. คงวิทย์ ประสิทธิ์นอก ภาควิชาเคมี
11.
ดร. คณิศรา ชาวนา ภาควิชาชีววิทยา
12.
ผศ.ดร. คมศร เลาห์ประเสริฐ ภาควิชาชีววิทยา
13.
ดร. จตุพร แสนบริสุทธิ์ ภาควิชาชีววิทยา
14.
ผศ.ดร. จิตรลดา วิชาผง ภาควิชาเคมี
15.
ดร. จิรภา เพชร์สม ภาควิชาชีววิทยา
16.
ดร. จีระนันท์ คำภักดี ภาควิชาคณิตศาสตร์
17.
ผศ.ดร. จุฑาพร แสงประจักษ์ ภาควิชาชีววิทยา
18.
ดร. เจนจิรา เปี่ยมดี ภาควิชาชีววิทยา
19.
ดร. เจษฏา จุรีมาศ ภาควิชาฟิสิกส์
20.
ผศ.ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ ภาควิชาชีววิทยา
21.
ผศ.ดร. ชวลิต บุญปก ภาควิชาคณิตศาสตร์
22.
ดร. ชาติไทย แก้วทอง ภาควิชาเคมี
23.
ดร. โชคชัย วิริยะพงษ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
24.
ดร. ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาควิชาชีววิทยา
25.
ดร. ญาณวุฒิ อุทรักษ์ ภาควิชาชีววิทยา
26.
ดร. ณภัสนันท์ ศรีสารคาม ภาควิชาคณิตศาสตร์
27.
ผศ.ดร. ณัฏฐาเนตร นันทบุตร ภาควิชาเคมี
28.
ดร. ดรุณี บุญชารี ภาควิชาคณิตศาสตร์
29.
ดร. ดาริน ฉิ่งสูงเนิน ภาควิชาฟิสิกส์
30.
ผศ. ต่อศักดิ์ โกมาสถิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์

 

 

 

 

 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0-4375-4347-8
พัฒนาโดย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร