สืบค้นโครงการวิจัย
ค้นหาจาก ::    คำค้น ::
 หน้าที่ : 1 / 3     แสดงทั้งหมด จำนวนระเบียน = 80

โครงการวิจัย
 กลไกการจัดการคาร์บอนเครดิตสำหรับป่าชุมชน : ผศ.ดร. ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ
 กายวิภาคศาสตร์และจุลสัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของใบพืชสกุลหญ้าลิ้นงู (Rubiacese) ในประเทศไทย : ผศ.ดร. กมลหทัย แวงวาสิต
 การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียเอนโดไฟต์จากต้นแห้วกระต่ายที่ เจริญในพื้นที่ปนเปื้อนโลหะสังกะสีและแคดเมียมเพื่อการส่งเสริมการเจริญของพืชภายใต้สภาวะความเครียดจากโลหะ : ผศ.ดร. วรนันต์ นาคบรรพต
 การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียเอนโดไฟต์จากต้นแห้วกระต่ายที่ เจริญในพื้นที่ปนเปื้อนโลหะสังกะสีและแคดเมียมเพื่อการส่งเสริมการเจริญของพืชภายใต้สภาวะความเครียดจากโลหะ : ผศ.ดร. วรนันต์ นาคบรรพต
 การคัดเลือกไหมพันธุ์ไทยที่ต้านทานต่อ BmNPV และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับต้านทานต่อ BmNPV : ผศ.ดร. สิริภัค สุระพร
 การคำนวณค่ากำลังความร้อนของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวด้วยวิธีการควอนตัมมอลติคาร์โล : ดร. ประธาน ศรีวิไล
 การเครื่องกำเนิดสัญญาณเบิร์สทความถี่ต่ำ : ดร. ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ
 การใช้รีเอเจนต์จากธรรมชาติสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชู :
 การตรวจจับปรอท (II) โดยใช้อนุพันธุ์โรดามีนที่อยู่บนอนุภาค นาโนพาร์ทิเคิล : ดร. ชาติไทย แก้วทอง
 การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในอ้อยโดยใช้เซ็นเซอร์สายนำสัญญาณแบบท่อนำคลื่นระนาบร่วมชนิดที่มีตัวกำทอนไฟฟ้า-แอลซี(อีแอลซี) เดี่ยวอยู่ด้านล่าง : ผศ.ดร. สุภกร หาญสูงเนิน
 การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยไบโอเซ็นเซอร์ใยแก้วนำแสง : ดร. ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง
 การตรวจวัดสัดส่วนการแตกตัวของฟลักซ์ไอออนโลหะในระบบอิมพัลส์แมกนีตรอนสปัตเตอริง(ไฮพิมส์) : ผศ.ดร. พิษณุ พูลเจริญศิลป์
 การเตรียมชั่วไฟฟ้าโปร่งแสงด้วยเทคนิคแมกนีตอรอนสปัตเตอริง จากเป้าสารซิงค์ออกไซด์เจืออลูมินัม : ผศ.ดร. อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน
 การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ผสมของสเตอริโอคอมเพล็กซ์พอลิแล็กไทด์และยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์สำหรับประยุกต์ใช้งานด้านพลาสติกชีวภาพ : เยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ
 การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของเอปไซลอนแคโพรแล็กโทนโอลิโกเมอร์ที่มีศักยภาพใช้เป็นพลาสติไซเซอร์สำหรับฟิล์มพลาสติกชีวภาพพอลิแล็กติกแอซิด : รศ.ดร. ยอดธง ใบมาก
 การเตรียมและสมบัติเชิงกายภาพและเคมีของผงไหมไฟโบรอินจากรังไหมกระท้อน : รศ.ดร. วัลยา สุทธิขำ
 การเตรียมสเตอริโอคอมเพล็กซ์พอลิโพรไพลีนไกลคอล-บล็อก-พอลิแล็กไทด์สำหรับใช้เป็นพลาสติกชีวภาพสมรรถนะสูง : รศ.ดร. ยอดธง ใบมาก
 การเตรียมอนุภาคนาโน TiO2 แบบกลวงเพื่อเพิ่มความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคาตาไลติกในย่านแสงที่ตามองเห็นได้ : ผศ.ดร. ปวีณา เหลากูล
 การบรรจุเซริซินจากไหมที่เป็นสารแอนติออกซิแดนท์จากธรรมชาติในอนุภาคไมโครไคโตซานสำหรับการปลดปล่อยแบบควบคุม : ธีรพล พรมโสภา
 การบำบัดทางชีวภาพของฟีแนนทรีนและไพรีนในดินที่ปนเปื้อนโครเมียมด้วยการปลูกบวบเหลี่ยม : ผศ.ดร. ขนิษฐา สมตระกูล
 การประมาณค่าพารามิเตอร์ สำหรับการแจกแจงแคปปา : ดร. ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
 การประเมินกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพิวรารินจากกวาวเครือขาวต่อระดับการแสดงออกของยีนที่ถูกควบคุมการทำงานโดยฮอร์โมนเพศในสมองไฮโพธาลามัสและลิมบิคของหนูแรทวัยเจริญพันธุ์ที่ตัดรังไข่ซึ่งเป็นโมเดลของภาวะหมดประจำเดือน : ผศ.ดร. พนิดา เล้าชาญวุฒิ
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีระบบเกรย์ในการทำนายแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ดร. มนชยา เจียงประดิษฐ์
 การปลูกผลึกและการกำหนดลักษณะเฉพาะของผลึกเดี่ยวเชิงทัศน ศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น แอลฮีสทีดีน เฮมิไฮโดรคลอไรด์ ทาร์เทรต ทาร์ทาริก แอซิค : ผศ.ดร. อุฤทธิ์ เจริญอินทร์
 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบฝักบัวสำหรับเคลือบฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรด้วยเทคนิคการใช้พลาสมาเพิ่มการตกสะสมของไอเชิงเคมี : ผศ.ดร. อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน
 การพัฒนาเทคนิคการสกัดแคดเมียมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว : ผศ.ดร. ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
 การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์หายากำจัดวัชพืชตกค้างในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม : ผศ.ดร. จิตรลดา วิชาผง
 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์แบบไฮบริดไมเซลล์ลิควิดโครมาโทกราฟีโดยใช้คอลัมน์มอนอลิตสำหรับการตรวจวัดสารเฮทเทอโรไซคลิกเอมีน : ผศ.ดร. จิตรลดา วิชาผง
 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สำหรับการควบคุมคุณภาพของโลหะหนักปริมาณน้อยในสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร : ดร. วัสกา ศิริอังคาวุธ
 การพัฒนาสมบัติของพอลิ(ดี,แอล-แลคติก แอซิด) ด้วยการเติมพอลิเบนซอกซาซีน โดยการผสมแบบละลาย : ดร. กานต์สิริ ปักเคธาติ

 

 

 

 

 

 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0-4375-4347-8
พัฒนาโดย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร