สืบค้นโครงการวิจัย ภาควิชาชีววิทยา
ค้นหาจาก ::    คำค้น ::
 หน้าที่ : 1 / 1     แสดงทั้งหมด จำนวนระเบียน = 21

โครงการวิจัย ภาควิชาชีววิทยา
1.
พันธุศาสตร์เชิงประชากรของแมลงวันผลไม้ Bactrocera cucurbitae (Coquillett) ในประเทศไทย : รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
2.
ความแปรผันทางพันธุกรรมของเชื้อ Polycephalomyces nipponicus ที่แยกได้จากตัวอ่อนจักจั่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ป.ไทย : รศ.ดร. อภิเดช แสงดี
3.
ความแปรผันทางพันธุกรรมของเชื้อ Polycephalomyces nipponicus ที่แยกได้จากตัวอ่อนจักจั่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ป.ไทย : รศ.ดร. อภิเดช แสงดี
4.
ความหลากหลายของไรน้ำแมงมุม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ป.ไทย : ผศ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล
5.
พันธุศาสตร์เชิงประชากรของแมลงริ้นดำ Simulium nodosum Puri (Diptera: Simuliidae) ในประเทศไทย : รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
6.
การแสดงออกยีนแลคเคส ในเส้นใยโมโนคาริออนไดคาริออน และในระยะการเจริญเติบโตของเห็ดต้นแบบ สายพันธุ์โคไอโซเจนิคภายใต้ภาวะกระตุ้น :
7.
ความหลากหลาย สัณฐานวิทยา คาริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตราฐานของหอยฝาเดียวน้ำจืดสกุลหอยขม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.ไทย : ผศ.ดร. บังอร กองอิ้ม
8.
การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียเอนโดไฟต์จากต้นแห้วกระต่ายที่ เจริญในพื้นที่ปนเปื้อนโลหะสังกะสีและแคดเมียมเพื่อการส่งเสริมการเจริญของพืชภายใต้สภาวะความเครียดจากโลหะ : ผศ.ดร. วรนันต์ นาคบรรพต
9.
การคัดแยกและศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียเอนโดไฟต์จากต้นแห้วกระต่ายที่ เจริญในพื้นที่ปนเปื้อนโลหะสังกะสีและแคดเมียมเพื่อการส่งเสริมการเจริญของพืชภายใต้สภาวะความเครียดจากโลหะ : ผศ.ดร. วรนันต์ นาคบรรพต
10.
การสร้างสารไซเดอร์โรฟอร์ของแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa PDMZnCd 2003 ภายใต้การกระตุ้นด้วยสังกะสีและแคดเมียมและการนำไปใช้ส่งเสริมการสะสมสังกะสีและแคดเมียมในต้นดาวเรือง (Tagetes electa L. : ผศ.ดร. วรนันต์ นาคบรรพต
11.
ดีเอ็นเอบาร์โค้ดและซิสเทอมาติคส์ของเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาสกุล Inonotus (Heamenochaetaceae: Basidiomycota) โดยใช้ nuclear ribosomal ITS region เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพในประเทศไทย : ผศ.ดร. ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง
12.
ความหลากหลายทางพันธุกรรมและรูปแบบการกระจายตัวของประชากรอึ่งปากขวด (Glyphoglossus molossus Günther, 1868) ในประเทศไทย : ผศ.ดร. คมศร เลาห์ประเสริฐ
13.
การสำรวจซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์เรดิโอลาเรียนและแกรปโทไลต์ยุคไซลูเรียนและการลำดับชั้นหินตามชีวภาพบริเวณตอนกลางของ สปป ลาว : ผศ.ดร. หทัยทิพย์ อุดชาชน
14.
การสำรวจซากดึกดำบรรพ์ยุคเพอร์เมียนและการสร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อมบรรพกาลบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา : ผศ.ดร. มงคล อุดชาชน
15.
การคัดเลือกไหมพันธุ์ไทยที่ต้านทานต่อ BmNPV และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับต้านทานต่อ BmNPV : ผศ.ดร. สิริภัค สุระพร
16.
การประเมินกลไกการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพิวรารินจากกวาวเครือขาวต่อระดับการแสดงออกของยีนที่ถูกควบคุมการทำงานโดยฮอร์โมนเพศในสมองไฮโพธาลามัสและลิมบิคของหนูแรทวัยเจริญพันธุ์ที่ตัดรังไข่ซึ่งเป็นโมเดลของภาวะหมดประจำเดือน : ผศ.ดร. พนิดา เล้าชาญวุฒิ
17.
ความหลากหลายและพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชวงศ์ถั่ว (Leguminosae) ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ : ผศ.ดร. วรรณชัย ชาแท่น
18.
อนุกรมวิธานหอยทากบกสกุล Landauria Godwin-Austen, 1918 และ Thaitropis (Schileyko, 2004) ในประเทศไทย : ผศ.ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ
19.
ความหลากชนิด คาริโอไทป์และอิดิโอแกรมมาตรฐานของหอยฝาเดียว และหอยสองฝาน้ำจืดในลุ่มน้ำมูล :
20.
กายวิภาคศาสตร์และจุลสัณฐานวิทยาเปรียบเทียบของใบพืชสกุลหญ้าลิ้นงู (Rubiacese) ในประเทศไทย : ผศ.ดร. กมลหทัย แวงวาสิต
21.
การบำบัดทางชีวภาพของฟีแนนทรีนและไพรีนในดินที่ปนเปื้อนโครเมียมด้วยการปลูกบวบเหลี่ยม : ผศ.ดร. ขนิษฐา สมตระกูล

 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0-4375-4347-8
พัฒนาโดย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร