สืบค้นโครงการวิจัย ภาควิชาเคมี
ค้นหาจาก ::    คำค้น ::
 หน้าที่ : 1 / 1     แสดงทั้งหมด จำนวนระเบียน = 26

โครงการวิจัย ภาควิชาเคมี
1.
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์แบบไฮบริดไมเซลล์ลิควิดโครมาโทกราฟีโดยใช้คอลัมน์มอนอลิตสำหรับการตรวจวัดสารเฮทเทอโรไซคลิกเอมีน : ผศ.ดร. จิตรลดา วิชาผง
2.
การยึดสายโซ่ของพอลิ(แอล-แล็กติกแอซิต-โค-คาร์โพรแล็กโทน)ที่ยืดหยุ่นต่อสมบัติต่างๆของพลาสติกชีวภาพชนิดสเตอิโอคอมเพล็กซ์พอลิแล็กติกแอชิด(PLA) : รศ.ดร. ยอดธง ใบมาก
3.
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แองจิโอเทนซิน-1 คอนเวอร์ทิงของโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเห็ดฟาง : ผศ.ดร. รักฤดี สารธิมา
4.
การแยกบริสุทธิ์และการศึกษาลักษณะเฉพาะของเอนไซม์แลคเคสจากเห็ดหลินจือสายพันธ์ที่พบในท้องถิ่นอีสาน : ดร. ศรัณยู คำเมือง
5.
การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของเอปไซลอนแคโพรแล็กโทนโอลิโกเมอร์ที่มีศักยภาพใช้เป็นพลาสติไซเซอร์สำหรับฟิล์มพลาสติกชีวภาพพอลิแล็กติกแอซิด : รศ.ดร. ยอดธง ใบมาก
6.
อนุภาคไมโครของพอลิ(ดี,แอลแล็กไทด์โค แอลแล็กไทด์โคไกลโคไลด์)เตรียมด้วยเทคนิค การระเหยตัวทำละลายของอิมัลชันแบบน้ามันในน้าสำหรับนำส่งยาแบบควบคุมการ ปลดปล่อย :
7.
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชโคลงเคลงยวน (Melastoma saigonense (Kuntze) Merr.) : ดร. สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์
8.
การใช้รีเอเจนต์จากธรรมชาติสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะซิติกในน้ำส้มสายชู :
9.
การเตรียมสเตอริโอคอมเพล็กซ์พอลิโพรไพลีนไกลคอล-บล็อก-พอลิแล็กไทด์สำหรับใช้เป็นพลาสติกชีวภาพสมรรถนะสูง : รศ.ดร. ยอดธง ใบมาก
10.
สมรรถนะการเสริมแรงและการเสถียรต่อความร้อนของพอลิเมอร์เชิงประกอบแบบลูกผสมของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่มีการเติมพอลิเมอร์ผลึกเหลวและท่อนาโนคาร์บอนที่มีการดัดแปรทางเคมี : รศ.ดร. สุนันท์ สายกระสุน
11.
การเตรียมและสมบัติเชิงกายภาพและเคมีของผงไหมไฟโบรอินจากรังไหมกระท้อน : รศ.ดร. วัลยา สุทธิขำ
12.
การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์หายากำจัดวัชพืชตกค้างในตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม : ผศ.ดร. จิตรลดา วิชาผง
13.
การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ผสมของสเตอริโอคอมเพล็กซ์พอลิแล็กไทด์และยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์สำหรับประยุกต์ใช้งานด้านพลาสติกชีวภาพ : เยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ
14.
การตรวจจับปรอท (II) โดยใช้อนุพันธุ์โรดามีนที่อยู่บนอนุภาค นาโนพาร์ทิเคิล : ดร. ชาติไทย แก้วทอง
15.
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ปกป้องดีเอ็นเอของโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทจากดักแด้ไหมพันธุ์พื้นเมือง : ดร. ศรัณยู คำเมือง
16.
การพัฒนาสมบัติของพอลิ(ดี,แอล-แลคติก แอซิด) ด้วยการเติมพอลิเบนซอกซาซีน โดยการผสมแบบละลาย : ดร. กานต์สิริ ปักเคธาติ
17.
การบรรจุเซริซินจากไหมที่เป็นสารแอนติออกซิแดนท์จากธรรมชาติในอนุภาคไมโครไคโตซานสำหรับการปลดปล่อยแบบควบคุม : ธีรพล พรมโสภา
18.
การสังเคราะห์และการประเมินการเร่งปฏิกิริยาของอนุภาคนาโนแมกนีไทต์ที่เคลือบด้วยกรดไขมัน : ผศ.ดร. อุทัย สาขี
19.
สมบัติการแลกเปลี่ยนไอออนประจุบวกของซีโอไลต์สังเคราะห์สามแบบเพื่อการใช้งานในการฟื้นฟูดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย : ดร. วิญญา ดุงแก้ว
20.
สารเมทาโบไลท์ทุติยภูมิและฤทธิ์ทางชีวภาพจากกิ่งมะค่าโมง : ดร. สิริพิศ พิศชวนชม
21.
การศึกษาการสลายตัวด้วยแสงของยาฆ่าหญ้าพาราควอทภายใต้สารเร่งปฏิกิริยาชนิด Fe-TiO2 บน SiO2 ด้วยเทคนิคโวลแทมเมทรี : ดร. เสนีย์ เครือเนตร
22.
ปริมาณสารพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดส่วนที่แตกต่างกันขององุ่นป่า : ผศ.ดร. ประสงค์ สีหานาม
23.
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากอาหารเหลวเลี้ยงเชื้อของเชื้อราก่อโรคในแมลง Polycephalomyces nipponicus ที่เก็บจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย : ผศ.ดร. ประไพรัตน์ สีพลไกร
24.
การพัฒนาเทคนิคการสกัดแคดเมียมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว : ผศ.ดร. ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
25.
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สำหรับการควบคุมคุณภาพของโลหะหนักปริมาณน้อยในสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร : ดร. วัสกา ศิริอังคาวุธ
26.
การสังเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการนำพาดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์ของไขมันประจุบวกที่มีการทบทวนส่วนหัวโดยมีส่วนหลักเป็นคอเลสเตอรอลและเบต้าซิโทสเตอรอล : ผศ.ดร. วิชญ รัตนเวชกุล

 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0-4375-4347-8
พัฒนาโดย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร