สืบค้นโครงการวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์
ค้นหาจาก ::    คำค้น ::
 หน้าที่ : 1 / 1     แสดงทั้งหมด จำนวนระเบียน = 23

โครงการวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์
1.
ผลของการคู่ควบระหว่างแถบพลังงานในวัสดุเฟอร์โรแมกเนตและตัวนำยวดยิ่ง YBCO ต่อค่าความต้านทานเชิงแม่เหล็กในรอยต่อระหว่างวัสดุที่มีคุณสมบัติทางด้านแม่เหล็ก : ผศ.ดร. กฤษกร ปาสาใน
2.
พัฒนาคอลลิเมเตอร์สำหรับรังสีแกมมาพรอมต์ของระบบวัดรังสีแกมมาพรอมต์จากการอาบนิวตรอนที่ TRR-1/1 ด้วยโปรแกรม MCNP : ดร. สิริยาภรณ์ แสงอรุณ
3.
ผลของกระบวนการให้ความร้อนในการซินเตอร์ที่มีต่อลักษณะเฉพาะของเซรามิกอะลูมินาแมกนีเซียอิทเทรีย : รศ.ดร. อรวรรณ ฤทธิเดช
4.
โครงการเอิร์ธเช็คในองค์กรสำหรับโรงแรมดุสิตธานี : ดร. เจนจิรา เปี่ยมดี
5.
แบบจำลองการส่งผ่านสปินในโครงสร้างวัสดุสองชั้นที่พิจารณาผลของการแพร่บริเวณรอยต่อ : ผศ.ดร. พรรณวดี จุรีมาศ
6.
เซ็นเซอร์ตรวจวัดมุมโครงสร้างสายนำสัญญาณแบบท่อนำคลื่นระนาบร่วมชนิดที่มีตัวกำทอนวงแหวนแบบแถบเกลียวทองคำอยู่ด้านล่าง : ผศ.ดร. สุภกร หาญสูงเนิน
7.
ระบบปรับอากาศแบบอัดไอสำหรับ ที่อยู่อาศัยชนิดระบายความร้อนทิ้งด้วยน้ำที่มีแหล่งรับความร้อนโดยใช้พื้นที่ใต้ดิน : ผศ. วีระวุฒิ อรุณวรรธนะ
8.
การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยไบโอเซ็นเซอร์ใยแก้วนำแสง : ดร. ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง
9.
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนในระบบทรานส์คริคอลคาร์บอนไดออกไซด์ ฮีตปั้มเพื่อใช้ในกระบวนการอบแห้ง : อาจารย์ ยุทธนา อุไรชื่น
10.
สมบัติทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของเซรามิกผสม Mg0.3Zn0.7Fe2O3-Ba0.7Sr0.3TiO3 ที่เตรียมจากขบวนการซินเตอร์แบบสองขั้นตอน : รศ.ดร. อรวรรณ ฤทธิเดช
11.
การศึกษาเชิงทฤษฎีของสเปกโตรสโคปีการทะลุผ่านในรอยต่อระหว่าง ตัวนำยวดยิ่งและวัสดุที่มีการคู่ควบระหว่างสปินและวงโคจร : ผศ.ดร. กฤษกร ปาสาใน
12.
การตรวจวัดสัดส่วนการแตกตัวของฟลักซ์ไอออนโลหะในระบบอิมพัลส์แมกนีตรอนสปัตเตอริง(ไฮพิมส์) : ผศ.ดร. พิษณุ พูลเจริญศิลป์
13.
คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนชนิดสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับแบบมีครีบที่ตำแหน่งครีบและโมดความร้อนต่างกัน : ผศ.ดร. พัฒนพล มีนา
14.
การคำนวณค่ากำลังความร้อนของทรานซิสเตอร์อิเล็กตรอนเดี่ยวด้วยวิธีการควอนตัมมอลติคาร์โล : ดร. ประธาน ศรีวิไล
15.
การเตรียมอนุภาคนาโน TiO2 แบบกลวงเพื่อเพิ่มความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาโฟโตคาตาไลติกในย่านแสงที่ตามองเห็นได้ : ผศ.ดร. ปวีณา เหลากูล
16.
การศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางความร้อนของพอลิ(แลคติก แอซิด) ที่มีการเติมสารเสริมสภาพพลาสติกชนิดพอลิ(โพรพิลีน ไกลคอล) โดยวิธีการจำลองแบบโมเลกุลด้วยคอมพิวเตอร์ : ดร. คงวิทย์ ประสิทธิ์นอก
17.
การปลูกผลึกและการกำหนดลักษณะเฉพาะของผลึกเดี่ยวเชิงทัศน ศาสตร์แบบไม่เชิงเส้น แอลฮีสทีดีน เฮมิไฮโดรคลอไรด์ ทาร์เทรต ทาร์ทาริก แอซิค : ผศ.ดร. อุฤทธิ์ เจริญอินทร์
18.
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำมันพืชโดยใช้หลักการของเซ็นเซอร์ทางไมโครเวฟ :
19.
การเครื่องกำเนิดสัญญาณเบิร์สทความถี่ต่ำ : ดร. ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ
20.
การตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในอ้อยโดยใช้เซ็นเซอร์สายนำสัญญาณแบบท่อนำคลื่นระนาบร่วมชนิดที่มีตัวกำทอนไฟฟ้า-แอลซี(อีแอลซี) เดี่ยวอยู่ด้านล่าง : ผศ.ดร. สุภกร หาญสูงเนิน
21.
การเตรียมชั่วไฟฟ้าโปร่งแสงด้วยเทคนิคแมกนีตอรอนสปัตเตอริง จากเป้าสารซิงค์ออกไซด์เจืออลูมินัม : ผศ.ดร. อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน
22.
การศึกษาเชิงทฤษฏีปรากฏทางควอนตัมในสสารควบแน่น : ผศ.ดร. กฤษกร ปาสาใน
23.
กลไกการจัดการคาร์บอนเครดิตสำหรับป่าชุมชน : ผศ.ดร. ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ

 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0-4375-4347-8
พัฒนาโดย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร