ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เรียงตามปี :
   ปี 2018 (1)
   ปี 2017 (24)
   ปี 2016 (47)
   ปี 2015 (16)
   ปี 2014 (0)
   ปี 2013 (1)
   ปี 2012 (1)
   ปี 2011 (0)
   ปี 2010 (0)
   ปี 2009 (1)
   ปี 2008 (3)

 

 

 

 

สืบค้นผลงานตีพิมพ์ / นำเสนอ
คำค้น::

* การตีพิมพ์ สามารถสืบค้นได้จาก ชื่อผู้วิจัย, ชื่อบทความ, ชื่อวารสาร, เดือน, ปีที่ตีพิมพ์, ฉบับที่ตีพิมพ์, หน้าที่ตีพิมพ์, Impact Factor
* การนำเสนอ สามารถสืบค้นได้จาก ชื่อผู้วิจัย, วัน / เดือน / ปีที่นำเสนอ, ชื่อผลงานที่นำเสนอ, ชื่อการประชุมสัมมนาวิชาการ, เมือง / สถานที่ที่นำเสนอ, ประเทศที่นำเสนอ
 หน้าที่ : 1 / 1     แสดงทั้งหมด จำนวนระเบียน = 24

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ   : 2017
1.

Pramual, P.Trait-based and phylogenetic community ecology of black flies (Diptera: Simuliidae) in tropical streams of ThailandHYDROBIOLOGIA. (Jan, 2016). Vol. 763 : Issue: 345-356. (Impact Factor : Available summer 2017

 

: รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
2.

Pramual, P. Breeding habitat preference of preimaginal black flies (Diptera: Simuliidae) in Peninsular Malaysia. ACTA TROPICA. (Jan, 2016). Vol. 153 : 57-63. (Impact Factor : Available summer 2017

 

: รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
3.

Chantiratikul, A., Borisuth, L., Chinrasri, O., Saenthaweesuk, N., Chookhampaeng, S., Thosaikham, W., Sriart, N., Chantiratikul, P. Evaluation of the toxicity of selenium from hydroponically produced selenium-enriched kale sprout in laying hens. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. (2016). Vol. 35 : 116-121. (Impact Factor : Available summer 2017

: ผศ.ดร. ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
4.

Pasanai Krisakron. Effect of surface charge and s-wave component on (001) surface and bulk states of YBa2Cu3O7-delta. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS. (JAN, 2017). Vol. 532 : 13-16. (Impact Factor : 0) 

: ผศ.ดร. กฤษกร ปาสาใน
5.

Panitsiri, A (Panitsiri, Amorn)[ 1 ] ; Tongkhan, S (Tongkhan, Sukanya)[ 1 ] ; Radchatawedchakoon, W (Radchatawedchakoon, Widchaya)[ 1 ] ; Sakee, U (Sakee, Uthai)[ 1 ]. Synthesis and anion recognition studies of novel bis (4-hydroxycoumarin) methane azo dyes.JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. (Mar, 2016). Vol. 1107 Pages: 14-18. (Impact Factor : Available summer 2017)

 

: ผศ.ดร. วิชญ รัตนเวชกุล
6.

Siriangkhawut, W (Siriangkhawut, Watsaka)[ 1,2 ] ; Khanhuathon, Y (Khanhuathon, Yaowalak)[ 3,4,5 ] ; Chantiratikul, P (Chantiratikul, Piyanete)[ 1,2 ] ; Ponhong, K (Ponhong, Kraingkrai)[ 1,2 ] ; Grudpan, K (Grudpan, Kate)[ 3,4 ]. A Green Sequential Injection Spectrophotometric Approach Using Natural Reagent Extracts from Heartwood of Ceasalpinia sappan Linn. for Determination of Aluminium. ANALYTICAL SCIENCES. (Mar, 2016). Vol. 32 Issue: 3 Pages: 329-749. (Impact Factor : Available summer 2017)

 

: ดร. วัสกา ศิริอังคาวุธ
7.

Wongsaprom, K., Jareanboon, R., Kingcha, S., Pinitsoontorn, S. and Ponhan, W. Mn-Doped In2O3 Nanoparticles: a Simple Synthesis and Room-Temperature Ferromagnetism. JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM(APR, 2017). Vol. 30 : 1053-1060. (Impact Factor : 0) 

: ผศ.ดร. ขวัญฤทัย วงศาพรม
8.

Lachom, V., Poolcharuansin, P. and Laokul, P. Preparation, characterizations and photocatalytic activity of a ZnO/TiO2 nanocomposite. MATERIALS RESEARCH EXPRESS(MAR 2017). Vol. 4 : 3. (Impact Factor : 0) 

: ผศ.ดร. พิษณุ พูลเจริญศิลป์
9.

Vichapong, J (Vichapong, Jitlada)[ 1,2 ] ; Burakham, R (Burakham, Rodjana)[ 3,4 ] ; Srijaranai, S (Srijaranai, Supalax)[ 3,4 ]. Ionic Liquid-Based Vortex-Assisted Liquid-Liquid Microextraction for Simultaneous Determination of Neonicotinoid Insecticides in Fruit Juice Samples. FOOD ANALYTICAL METHODS. (Fab, 2016). Vol. 9 Issue: 2 Pages: 419-426. (Impact Factor : Available summer 2017)

 

: ผศ.ดร. จิตรลดา วิชาผง
10.

Promthong, N (Promthong, Niwat)[ 1,2 ] ; Nunthaboot, N (Nunthaboot, Nadtanet)[ 1,2,3 ] ; Banchob, W (Banchob, Wanno)[ 1,2,3 ]. A DFT Study of CO and NO Adsorptions on AlN-, AlP-, and ZnO-doped Graphene Nanosheets. ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN PHYSICAL CHEMISTRY & CHEMICAL PHYSICS. (Fab, 2016). Vol. 230 Issue: 2 Pages: 267-283. (Impact Factor : Available summer 2017

 

: ผศ.ดร. ณัฏฐาเนตร นันทบุตร
11.

Chureemart, P (Chureemart, P.)[ 1 ] ; Chureemart, J (Chureemart, J.)[ 1 ] ; Chantrell, RW (Chantrell, R. W.)[ 2 ]. Model of advanced recording media: The angular dependence of the coercivity including the effect of exchange interaction. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. (Feb 14, 2016). Vol. 119 Issue:6. (Impact Factor : Available summer 2017

 

: ผศ.ดร. พรรณวดี จุรีมาศ
12.

Kampapongsa, D., Kaewkla, O. Biodiversity of endophytic actinobacteria from jasmine rice (Oryza sativa L. KDML 105) grown in Roi-Et Province, Thailand and their antimicrobial activity against rice pathogens. Annals of Microbiology. (Jan, 2016). Vol. 6 Issue: 2 Page: 587-595. (Impact Factor : Available summer 2017) 

: ดร. อรอุมา แก้วกล้า
13.

Pramual, P., Simwisat, K., Martin, J. Identification and reassessment of the specific status of some tropical freshwater midges (Diptera: Chironomidae) using DNA barcode data. Zootaxa. (2016). Vol. 4072 Issue: 1: 39-60. (Impact Factor : Available summer 2017

: รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
14.

Savatenalinton, S., Suttajit, M. A checklist of Recent non-marine ostracods (Crustacea: Ostracoda) from Thailand, including descriptions of two new species. Zootaxa. (2016). Vol. 4067 Issue 1 : 1-34. (Impact Factor : Available summer 2017

: ผศ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล
15.

Parnmen, S., Sikaphan, S., Leudang, S., Boonpratuang, T., Rangsiruji, A., Naksuwankul, K. Molecular identification of poisonous mushrooms using nuclear ITS region and peptide toxins: A retrospective study on fatal cases in Thailand. Journal of Toxicological Sciences. (2016). Vol. 41 Issue: 1 : 65-76. (Impact Factor : Available summer 2017)    

: ผศ.ดร. ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง
16.

Savatenalinton, S (Savatenalinton, Sukonthip)1 ]. A new genus and four new species of subfamily Cyclocypridinae (Crustacea, Ostracoda) from ThailandZOOTAXA. (MAR 15 2017). Vol. 4243 : 329-365. (Impact Factor : 0) 

: ผศ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล
17.

Thammawat, S (Thammawat, Sutthiwan)1 ] Sangdee, K (Sangdee, Kusavadee)1 ] Sangdee, A (Sangdee, Aphidech)2,3 ]. Time-kill profiles and cell-surface morphological effects of crude Polycephalomyces nipponicus Cod-MK1201 mycelial extract against antibiotic-sensitive and -resistant Staphylococcus aureusTROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH. (FEB 2017). Vol. 16 :  407-412. (Impact Factor : 0) 

: รศ.ดร. อภิเดช แสงดี
18.

Kaewkla, O (Kaewkla, Onuma)1,2 ] Thamchaipinet, A (Thamchaipinet, Arinthip)3 ] Franco, CMM (Franco, Christopher Milton Mathew)2 ]. Micromonospora terminaliae sp nov., an endophytic actinobacterium isolated from the surface-sterilized stem of the medicinal plant Terminalia mucronataINTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY. (FEB 2017). Vol. 67 : 225-230. (Impact Factor : 0)

: ดร. อรอุมา แก้วกล้า
19.

Thassanapak, H (Thassanapak, Hathaithip)1 ] Udchachon, M (Udchachon, Mongkol)1 ] Feng, QL (Feng, Qinglai)2 ] Burrett, C (Burrett, Clive)3,4 ]. Middle Triassic Radiolarians from Cherts/Siliceous Shales in an Extensional Basin in the Sukhothai Fold Belt, Northern ThailandJOURNAL OF EARTH SCIENCE. (FEB 2017). Vol. 28 :  9-28. (Impact Factor : 0) 

: ผศ.ดร. หทัยทิพย์ อุดชาชน
20.

Thassanapak, H (Thassanapak, Hathaithip)1 ] Udchachon, M (Udchachon, Mongkol)1 ] Burrett, C (Burrett, Clive)2,3 ] Feng, QL (Feng, Qinglai)4 ]. Geochemistry of Radiolarian Cherts from a Late Devonian Continental Margin Basin, Loei Fold Belt, Indo-China TerraneJOURNAL OF EARTH SCIENCE. (FEB 2017). Vol. 28 : 29-50. (Impact Factor : 0) 

: ผศ.ดร. หทัยทิพย์ อุดชาชน
21.

Udchachon, M (Udchachon, Mongkol)1,2 ] Thassanapak, H (Thassanapak, Hathaithip)1 ] Feng, QL (Feng, Qinglai)3 ] Burrett, C (Burrett, Clive)2,4 ]. Palaeoenvironmental implications of geochemistry and radiolarians from Upper Devonian chert/shale sequences of the Truong Son fold belt, LaosGEOLOGICAL JOURNAL. (JAN-FEB 2017). Vol. 52 : 154-173. (Impact Factor : 0) 

: ผศ.ดร. มงคล อุดชาชน
22.

Tanmuangpak, K (Tanmuangpak, Kitti)1 ] Tumpeesuwan, C (Tumpeesuwan, Chanidaporn)1 ] Tumpeesuwan, S (Tumpeesuwan, Sakboworn)1,2 ]. A new species of Sesara Albers, 1860 from northeastern Thailand (Stylommatophora: Helicarionidae)MOLLUSCAN RESEARCH. (2017). Vol. 37 : 1-7. (Impact Factor : 0) 

: ผศ.ดร. ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ
23.

Pakkethati, K (Pakkethati, Kansiri); Baimark, Y (Baimark, Yodthong)1 ]. Plasticization of biodegradable stereocomplex polylactides with poly(propylene glycol)POLYMER SCIENCE SERIES A. (JAN 2017). Vol. 59 : 124-132. (Impact Factor : 0) 

: รศ.ดร. ยอดธง ใบมาก
24.

Tangtubtim, Supattra and Saikrasun, Sunan. Effect of functionalized CNTs and liquid crystalline polymer on thermo-oxidative stability of polyethylene-based hybrid compositesJOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. (APR 2017). Vol. 128 : 235-247. (Impact Factor : 0) 

: รศ.ดร. สุนันท์ สายกระสุน

 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0-4375-4347-8
พัฒนาโดย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร