ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เรียงตามปี :
   ปี 2018 (1)
   ปี 2017 (24)
   ปี 2016 (47)
   ปี 2015 (16)
   ปี 2014 (0)
   ปี 2013 (1)
   ปี 2012 (1)
   ปี 2011 (0)
   ปี 2010 (0)
   ปี 2009 (1)
   ปี 2008 (3)

 

 

 

 

สืบค้นผลงานตีพิมพ์ / นำเสนอ
คำค้น::

* การตีพิมพ์ สามารถสืบค้นได้จาก ชื่อผู้วิจัย, ชื่อบทความ, ชื่อวารสาร, เดือน, ปีที่ตีพิมพ์, ฉบับที่ตีพิมพ์, หน้าที่ตีพิมพ์, Impact Factor
* การนำเสนอ สามารถสืบค้นได้จาก ชื่อผู้วิจัย, วัน / เดือน / ปีที่นำเสนอ, ชื่อผลงานที่นำเสนอ, ชื่อการประชุมสัมมนาวิชาการ, เมือง / สถานที่ที่นำเสนอ, ประเทศที่นำเสนอ
 หน้าที่ : 1 / 2     แสดงทั้งหมด จำนวนระเบียน = 47

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ   : 2016
1.

Pramual, P.Trait-based and phylogenetic community ecology of black flies (Diptera: Simuliidae) in tropical streams of ThailandHYDROBIOLOGIA. (Jan, 2016). Vol. 763 : Issue: 345-356. (Impact Factor : Available summer 2017

 

: รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
2.

Pramual, P. Breeding habitat preference of preimaginal black flies (Diptera: Simuliidae) in Peninsular Malaysia. ACTA TROPICA. (Jan, 2016). Vol. 153 : 57-63. (Impact Factor : Available summer 2017

 

: รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
3.

Chantiratikul, A., Borisuth, L., Chinrasri, O., Saenthaweesuk, N., Chookhampaeng, S., Thosaikham, W., Sriart, N., Chantiratikul, P. Evaluation of the toxicity of selenium from hydroponically produced selenium-enriched kale sprout in laying hens. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. (2016). Vol. 35 : 116-121. (Impact Factor : Available summer 2017

: ผศ.ดร. ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
4.

Sonsupap, S., Ponhan, W. and Wongsaprom, K. Synthesis and Room-Temperature Ferromagnetism in Co-doped In2O3 Nanoparticles. JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY AND NOVEL MAGNETISM(JUN 2016). Vol. 29 : 1641-1646. (Impact Factor : 0) 

: ผศ.ดร. ขวัญฤทัย วงศาพรม
5.

Parnmen, S (Parnmen, Sittiporn)[ 1 ] ; Sikaphan, S (Sikaphan, Sujitra)[ 1 ] ; Leudang, S (Leudang, Siriwan)[ 1 ] ; Boonpratuang, T (Boonpratuang, Thitiya)[ 2 ] ; Rangsiruji, A (Rangsiruji, Achariya)[ 3 ] ; Naksuwankul, K. Molecular identification of poisonous mushrooms using nuclear ITS region and peptide toxins: a retrospective study on fatal cases in Thailand. JOURNAL OF TOXICOLOGICAL SCIENCES. (Fab, 2016). Vol. 41 Issue : 1 Pags: 65-76. (Impact Factor : -) 

 

: ผศ.ดร. ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง
6.

Pramual, P (Pramual, Pairot)[ 1,2 ] ; Simwisat, K (Simwisat, Kusumart)[ 1 ] ; Martin, J (Martin, Jon)[ 3 ]. Identification and reassessment of the specific status of some tropical freshwater midges (Diptera: Chironomidae) using DNA barcode data. ZOOTAXA. (Jan, 2016). Vol. 4076 Issue: 1 Pages: 39-60. (Impact Factor : -) 

 

: รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
7.

Savatenalinton, S (Savatenalinton, Sukonthip)[ 1 ] ; Suttajit, M (Suttajit, Maitree)[ 2 ]. A checklist of Recent non-marine ostracods (Crustacea: Ostracoda) from Thailand, including descriptions of two new species. ZOOTAXA. (Jan 20, 2016). Vol. 4067 Issue: 1 Pages: 1-34. (Impact Factor : -) 

 

: ผศ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล
8.

Harnsoongnoen, S (Harnsoongnoen, Supakorn)[ 1 ] ; Wanthong, A (Wanthong, Anuwat)[ 2 ]. Coplanar waveguides loaded with a split ring resonator-based microwave sensor for aqueous sucrose solutions. MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY. (Jan, 2016). Vol. 27 Issue: 1. (Impact Factor : -) 

 

: ผศ.ดร. สุภกร หาญสูงเนิน
9.

Low, VL (Van Lun Low)[ 1 ]; Takaoka, H (Takaoka, Hiroyuki)[ 1 ]; Pramual, P (Pramual, Pairot)[ 2 ]; Adler, PH (Adler, Peter H.)[ 3 ]; Ya cob, Z (Ya cob, Zubaidah)[ 1 ]; Huang, YT (Yao-Te Huang)[ 4 ]; Ramli, R (Ramli, Rosli)[ 1 ] ; Chen, CD (Chee Dhang Chen)[ 1 ]; Wannaket, A (Wannaket, Anukhcha)[ 1 ]; Sofian-Azirun, M (Sofian-Azirun, Mohd)[ 1 ]. Delineating taxonomic boundaries in the largest species complex of black flies (Simuliidae) in the Oriental Region. SCIENTIFIC REPORTS. (Fab, 2016). Vol. 6. (Impact Factor : -) 

 

: รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
10.

Chumwangwapee, S., Chingsungnoen, A. and Siri, S. A plasma modified cellulose-chitosan porous membrane allows efficient DNA binding and provides antibacterial properties: A step towards developing a new DNA collecting card. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL-GENETICS(NOV 2016). Vol. 25 : 19-25. (Impact Factor : 0) 

: ผศ.ดร. อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน
11.

Panitsiri, A (Panitsiri, Amorn)[ 1 ] ; Tongkhan, S (Tongkhan, Sukanya)[ 1 ] ; Radchatawedchakoon, W (Radchatawedchakoon, Widchaya)[ 1 ] ; Sakee, U (Sakee, Uthai)[ 1 ]. Synthesis and anion recognition studies of novel bis (4-hydroxycoumarin) methane azo dyes.JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. (Mar, 2016). Vol. 1107 Pages: 14-18. (Impact Factor : Available summer 2017)

 

: ผศ.ดร. วิชญ รัตนเวชกุล
12.

Siriangkhawut, W (Siriangkhawut, Watsaka)[ 1,2 ] ; Khanhuathon, Y (Khanhuathon, Yaowalak)[ 3,4,5 ] ; Chantiratikul, P (Chantiratikul, Piyanete)[ 1,2 ] ; Ponhong, K (Ponhong, Kraingkrai)[ 1,2 ] ; Grudpan, K (Grudpan, Kate)[ 3,4 ]. A Green Sequential Injection Spectrophotometric Approach Using Natural Reagent Extracts from Heartwood of Ceasalpinia sappan Linn. for Determination of Aluminium. ANALYTICAL SCIENCES. (Mar, 2016). Vol. 32 Issue: 3 Pages: 329-749. (Impact Factor : Available summer 2017)

 

: ดร. วัสกา ศิริอังคาวุธ
13.

Vichapong, J (Vichapong, Jitlada)[ 1,2 ] ; Burakham, R (Burakham, Rodjana)[ 3,4 ] ; Srijaranai, S (Srijaranai, Supalax)[ 3,4 ]. Ionic Liquid-Based Vortex-Assisted Liquid-Liquid Microextraction for Simultaneous Determination of Neonicotinoid Insecticides in Fruit Juice Samples. FOOD ANALYTICAL METHODS. (Fab, 2016). Vol. 9 Issue: 2 Pages: 419-426. (Impact Factor : Available summer 2017)

 

: ผศ.ดร. จิตรลดา วิชาผง
14.

Promthong, N (Promthong, Niwat)[ 1,2 ] ; Nunthaboot, N (Nunthaboot, Nadtanet)[ 1,2,3 ] ; Banchob, W (Banchob, Wanno)[ 1,2,3 ]. A DFT Study of CO and NO Adsorptions on AlN-, AlP-, and ZnO-doped Graphene Nanosheets. ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN PHYSICAL CHEMISTRY & CHEMICAL PHYSICS. (Fab, 2016). Vol. 230 Issue: 2 Pages: 267-283. (Impact Factor : Available summer 2017

 

: ผศ.ดร. ณัฏฐาเนตร นันทบุตร
15.

Chureemart, P (Chureemart, P.)[ 1 ] ; Chureemart, J (Chureemart, J.)[ 1 ] ; Chantrell, RW (Chantrell, R. W.)[ 2 ]. Model of advanced recording media: The angular dependence of the coercivity including the effect of exchange interaction. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. (Feb 14, 2016). Vol. 119 Issue:6. (Impact Factor : Available summer 2017

 

: ผศ.ดร. พรรณวดี จุรีมาศ
16.

Kampapongsa, D., Kaewkla, O. Biodiversity of endophytic actinobacteria from jasmine rice (Oryza sativa L. KDML 105) grown in Roi-Et Province, Thailand and their antimicrobial activity against rice pathogens. Annals of Microbiology. (Jan, 2016). Vol. 6 Issue: 2 Page: 587-595. (Impact Factor : Available summer 2017) 

: ดร. อรอุมา แก้วกล้า
17.

Pramual, P., Simwisat, K., Martin, J. Identification and reassessment of the specific status of some tropical freshwater midges (Diptera: Chironomidae) using DNA barcode data. Zootaxa. (2016). Vol. 4072 Issue: 1: 39-60. (Impact Factor : Available summer 2017

: รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
18.

Savatenalinton, S., Suttajit, M. A checklist of Recent non-marine ostracods (Crustacea: Ostracoda) from Thailand, including descriptions of two new species. Zootaxa. (2016). Vol. 4067 Issue 1 : 1-34. (Impact Factor : Available summer 2017

: ผศ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล
19.

Parnmen, S., Sikaphan, S., Leudang, S., Boonpratuang, T., Rangsiruji, A., Naksuwankul, K. Molecular identification of poisonous mushrooms using nuclear ITS region and peptide toxins: A retrospective study on fatal cases in Thailand. Journal of Toxicological Sciences. (2016). Vol. 41 Issue: 1 : 65-76. (Impact Factor : Available summer 2017)    

: ผศ.ดร. ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง
20.

Busababodhin, P (Busababodhin, Piyapatr)[ 1 ] ; Seo, YA (Seo, Yun Am)[ 2 ] ; Park, JS (Park, Jeong-Soo)[ 2 ] ; Kumphon, BO (Kumphon, Bung-on)[ 1 ].LH-moment estimation of Wakeby distribution with hydrological applications.STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT.(AUG 2016).Volume: 30:Issue: 6:Pages: 1757-1767.(Impact Factor:- )

: ผศ.ดร. ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
21.

Chutiman, N (Chutiman, Nipaporn)1 ] Chiangpradit, M (Chiangpradit, Monchaya)1 ] Suraphee, S (Suraphee, Sujitta)1 ]. RATIO ESTIMATOR IN ADAPTIVE CLUSTER SAMPLING BASED ON RANKED SETADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICS. (AUG, 2016). Vol. 49 : 105-116. (Impact Factor : 0) 

: ผศ.ดร. นิภาพร ชุติมันต์
22.

Busababodhin, P (Busababodhin, Piyapatr)1 ] Seo, YA (Seo, Yun Am)2 ] Park, JS (Park, Jeong-Soo)2 ] Kumphon, BO (Kumphon, Bung-on)1 ]. LH-moment estimation of Wakeby distribution with hydrological applicationsSTOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT. (AUG,2016). Vol. 30 : 1757-1767. (Impact Factor : 0) 

: ดร. ปิยภัทร บุษบาบดินทร์
23.

Mongkhonsin, B (Mongkhonsin, Bodin)1 ] Nakbanpote, W (Nakbanpote, Woranan)1 ] Hokura, A (Hokura, Akiko)2 ] Nuengchamnong, N (Nuengchamnong, Nitra)3 ] Maneechai, S (Maneechai, Suthira)1 ]. Phenolic compounds responding to zinc and/or cadmium treatments in Gynura pseudochina (L.) DC. extracts and biomassPLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. (DEC 2016). Vol. 109 : 549-560. (Impact Factor : 0) 

: ผศ.ดร. วรนันต์ นาคบรรพต
24.

Pramual, P (Pramual, Pairot)1,2 ] Thaijarern, J (Thaijarern, Jiraporn)1 ] Wongpakam, K (Wongpakam, Komgrit)3 ]. DNA barcoding of human-biting black flies (Diptera: Simuliidae) in ThailandACTA TROPICA. (DEC 2016). Vol. 164 : 33-40. (Impact Factor : 0) 

: รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
25.

Loutchanwoot, P (Loutchanwoot, Panida)1 ] Vortherms, T (Vortherms, Tina)2 ] Jarry, H (Jarry, Hubertus)2 ]. Evaluation of in vivo estrogenic potency of natural estrogen-active chemical, puerarin, on pituitary function in gonadectomized female ratsLIFE SCIENCES. (NOV 15 2016). Vol. 165 : 75-82. (Impact Factor : 0) 

: ผศ.ดร. พนิดา เล้าชาญวุฒิ
26.

Lucking, R (Luecking, Robert)1,2 ] Nelsen, MP (Nelsen, Matthew P.)2 ] Aptroot, A (Aptroot, Andre)3 ] Benatti, MN (Benatti, Michel N.)4 ] Binh, NQ (Nguyen Quoc Binh)5 ] Gueidan, C (Gueidan, Cecile)6,7 ] Gutierrez, MC (Cecilia Gutierrez, Martha)8 ] Jungbluth, P (Jungbluth, Patricia)9 ] Lumbsch, HT (Lumbsch, H. Thorsten)2 ] Marcelli, MP (Marcelli, Marcelo P.)4 ] Moncada, B (Moncada, Bibiana)10,11 ] Naksuwankul, K (Naksuwankul, Khwanruan)[12,13 ] Orozco, T (Orozco, Thelma)15 ] Salazar-Allen, N (Salazar-Allen, Noris)14 ] Upreti, DK (Upreti, Dalip K.)16 ]. A pot-pourri of new species of Trypetheliaceae resulting from molecular phylogenetic studiesLICHENOLOGIST. (NOV 2016). Vol. 48 : 639-660. (Impact Factor : 0) 

: ผศ.ดร. ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง
27.

Jaihan, P (Jaihan, Piyanoot)1 ] Sangdee, K (Sangdee, Kusavadee)2 ] Sangdee, A (Sangdee, Aphidech)1,3 ]. Selection of entomopathogenic fungus for biological control of chili anthracnose disease caused by Colletotrichum spp. EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY. ( NOV 2016). Vol. 146 : 551-564. (Impact Factor : 0) 

: รศ.ดร. อภิเดช แสงดี
28.

Saensouk, P (Saensouk, P.)1 ] Muangsan, N (Muangsan, N.)2 ] Saensouk, S (Saensouk, S.)3 ] Sirinajun, P (Sirinajun, P.)1 ]. IN VITRO PROPAGATION OF KAEMPFERIA MARGINATA CAREY EX ROSCOE, A NATIVE PLANT SPECIES TO THAILANDJOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES. (OCT 2016). Vol. 26 :  1405-1410. (Impact Factor : 0) 

: ผศ.ดร. ปิยะพร แสนสุข
29.

Kunprom, C (Kunprom, Chonticha)1 ] Pramual, P (Pramual, Pairot)1,2 ]. DNA barcode variability and host plant usage of fruit flies (Diptera: Tephritidae) in ThailandGENOME. (OCT 2016). Vol. 59 : 792-804. (Impact Factor : 0) 

: รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล
30.

Chaiyasan, P (Chaiyasan, P.)1 ] Pramual, P (Pramual, P.)1,2 ].Population genetic structure and demographic history of the black fly vector, Simulium nodosum in ThailandNumerical Functional Analysis and Optimization. (SEP 2016). Vol. 30 : 286-292. (Impact Factor : 0) 

: รศ.ดร. ไพโรจน์ ประมวล

 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0-4375-4347-8
พัฒนาโดย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร