ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เรียงตามปี :
   ปี 2018 (1)
   ปี 2017 (24)
   ปี 2016 (47)
   ปี 2015 (16)
   ปี 2014 (0)
   ปี 2013 (1)
   ปี 2012 (1)
   ปี 2011 (0)
   ปี 2010 (0)
   ปี 2009 (1)
   ปี 2008 (3)

 

 

 

 

สืบค้นผลงานตีพิมพ์ / นำเสนอ
คำค้น::

* การตีพิมพ์ สามารถสืบค้นได้จาก ชื่อผู้วิจัย, ชื่อบทความ, ชื่อวารสาร, เดือน, ปีที่ตีพิมพ์, ฉบับที่ตีพิมพ์, หน้าที่ตีพิมพ์, Impact Factor
* การนำเสนอ สามารถสืบค้นได้จาก ชื่อผู้วิจัย, วัน / เดือน / ปีที่นำเสนอ, ชื่อผลงานที่นำเสนอ, ชื่อการประชุมสัมมนาวิชาการ, เมือง / สถานที่ที่นำเสนอ, ประเทศที่นำเสนอ
 หน้าที่ : 1 / 1     แสดงทั้งหมด จำนวนระเบียน = 1

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ   : 2013
1.

Kumphon, B (Kumphon, Bungon).Genetic Algorithms for Multi-objective Optimization: Application to a Multi-reservoir System in the Chi River Basin, Thailand.WATER RESOURCES MANAGEMENT.(sep,2013).

Volume: 27.Issue: 12.Pages: 4369-4378

: ผศ.ดร. บังอร กุมพล

 

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0-4375-4347-8
พัฒนาโดย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร