หน่วยปฎิบัติการวิจัย เคมี สร้างสรรค์และนวัตกรรม

res_uni_02

ชื่อหน่วยวิจัย : หน่วยปฎิบัติการวิจัย เคมี สร้างสรรค์และนวัตกรรม
หัวหน้าหน่วยวิจัย : รศ.ดร.วรรณา กาญจนมยูร
สมาชิกหน่วยวิจัย :
1. อ.ดร..เสนีย์ เครือเนตร
2.ผศ.ดร.ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล
3. ผศ.จินตนา จิตต์จำนงค์
5. อ.ดร.เกรียงไกร พลหงษ์
6. ผศ.ดร.ประสงค์ สิหานาม
7. อ.ดร.รัชนีกร วันจันทึก
8. รศ.ดร.สุนันท์ สายกระสุน
9. อ.ดร.วิชญ รัตนเวชกุล
10. อ.ดร.สุภลักษณ์ อรรภรังสรรค์
11. อ.ดร.อุไรวรรณ กมลภพ
12. อ.ดร.วัสกา ศิริอังคาวุธ
13. อ.ดร.จิตรลดา วิชาผง
14. อ.ดร.เกรียงไกร พลหงษ์
ความสำคัญและความเป็นมาของการจัดตั้งหน่วยวิจัย :
เป้าหมายของหน่วยวิจัย :
ติดต่อหน่วยวิจัย : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร.043-754321-33 ต่อ 1124