ระบบฐานข้อมูลโครงงานทางชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สำหรับนิสิต  ลงชื่อเข้าใช้งาน  Username      Password  (ลงทะเบียน)  
เลขที่โครงงาน ชื่อโครงงาน ชื่อ - นามสกุล สาขา
620002 ผลของสารสกัดจากฝักเพกาต่อค่าไขมันในเลือดและค่าทางชีวเคมีของเลือด
Effect of Oroxylum indicum fruit extracts on lipid profiles and blood biochemical values in rat
นางสาว จุฬารัตน์ ภูแต้มนิล

วท.บ. ชีววิทยา
620003 ผลของสารสกัดจากฝักเพกาต่อลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของตับหนูแรท
Effect of Oroxylum indicum fruit extracts on histopathology of liver in rats
นางสาว จารุวรรณ จินารักษ์

วท.บ. ชีววิทยา
620004 ผลของสารสกัดฝักเพกาต่อน้ำหนักตัว น้ำหนักอวัยวะสัมพัทธ์และค่าทางโลหิตวิทยาของหนูแรท
Effect of Oroxylum indicum fruit extracts on body weight relative organ weight and hematological value in rats
นางสาว นภาพร สายผัน

วท.บ. ชีววิทยา
620005 ผลของสารสกัดจากฝักเพกาต่อลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของไต ในหนูแรท
Effect of Oroxylum indicum fruit extracts on histopathology of kidney in rat
นางสาว วราภรณ์ วงค์ชารี

วท.บ. ชีววิทยา
620007 ความหลากชนิดของหอยทากบกในจังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู
Species diversity of land snails in Loei and Nong Bua Lumphu Provinces
นาย ศรัณย์ กองมณี

วท.บ. ชีววิทยา
620008 ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสมุนไพร 3 สูตร
The antioxidant activity and phenolic compound of medicinal plant crispy rice product from 3 recipe
นางสาว พรชิตา สื่อกลาง

วท.บ. ชีววิทยา
620009 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสมุนไพรเพื่อผู้สูงอายุ
Development of medicinal plant crispy rice product for older people
นางสาว ธารารัต คำสีทา

วท.บ. ชีววิทยา
620010 การศึกษาอนุกรมวิธานและพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชวงศ์ Euphorbiaceae ในอุทยานแห่งชาติภูผายล
Taxonomic study and ethnobotany of the Euphorbiaceae in Phu Pha Yon National Park
นางสาว สุนิตา จงใจงาม

วท.บ. ชีววิทยา
620011 ลักษณะสัณฐานวิทยาเมล็ดของพืชวงศ์เข็มบางชนิด
Seed morphology of some Rubiaceae species
นาย จิตตกร สาคะรินทร์

วท.บ. ชีววิทยา
620013 การวิเคราะห์เครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับลักษณะสีในข้าวสี (Oryza sativa L.)
Analysis of DNA Markers for Color Trait of Colored Rice (Oryza sativa L.)
นางสาว ชนัตตา ยุวบุตร

วท.บ. ชีววิทยา
620014 แนวโน้มการทนเค็มของกระเจี๊ยบแดงพันธุ์ซูดานที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Tendency of Salt Tolerance in Hibiscus sabdaniffa L. cv Sudan Derived from Tissue Culture.
นางสาว นิตยา หลักคำ
นางสาวสุดารัตน์ ภูคงผา
วท.บ. ชีววิทยา
620015 การคัดแยกเชื้อ Streptomyces spp. จากปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิด
Isolation of Streptomyces spp. from vermi-compost for inhibiting of some plant pathogenic fungi
นาย เอกชัย เหลาผา
นางสาววิลาวัลย์ ชำนาญสิงห์
วท.บ. ชีววิทยา
620018 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากกุ่มบก
Antioxidant activity of Crateva adansonii DC. subsp. trifoliata (Roxb) Jacobs
นางสาว สุรัชนา ดาทอง

วท.บ. ชีววิทยา
620019 การขยายพันธุ์เปราะราศีในหลอดทดลอง
In Vitro Propagation of Kaempferia larsenii Sirirugsa
นางสาว ฑาธิกา ภูอองทอง

วท.บ. ชีววิทยา
620020 การขยายพันธุ์ต้นเข้าพรรษาด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Propagation of Globba williamsiana Newman by Tissue Culture Technique
นางสาว ณัฐชา ชนเวียน

วท.บ. ชีววิทยา
620021 ความหลากชนิดของพืชอาหารของชันโรงในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ.2562
Diversity of food plant species from pollen of stingless bee in Mahasarakham University during January to April 2019
นางสาว รัฐิมาพร เภาพาด

วท.บ. ชีววิทยา
620022 การขยายพันธุ์และการชักนำให้เกิดเหง้าขนาดเล็กของว่านทับทิมสยามด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Micropropagation and Microrhizome Induction of Globba siamensis (Hemsl.) Hemsl. by Tissue Culture Technique
นางสาว สุคลวดี สุขสะอาด

วท.บ. ชีววิทยา
620023 ฤทธิ์การต้านแบคทีเรียนของน้้าผึ้ง
Antibacterial properties of honey
นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ จันเต

วท.บ. ชีววิทยา
620024 กายวิภาคศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ และสัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบก บางชนิดในสกุล Durgella, Cryptaustenia และ Aenigmatoconcha
Reproductive system anatomy and Radula morphology of some land snail genera Durgella, Cryptaustenia and Aenigmatoconcha
นางสาว นุชบา ฉิมแสง

วท.บ. ชีววิทยา
620027 การศึกษาอนุกรมวิธาน และพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชวงศ์ผักบุ้ง และวงศ์กลอยในอุทยานแห่งชาติภูผายล
Taxonomic study and ethnobotany of the Convolvulaceae and Dioscoreaceae in Phu Pha Yon National Park
นางสาว ปิยมาศ พรมดี

วท.บ. ชีววิทยา
620029 การศึกษาพฤกษศาสตร์เคมีเบื้องต้น ปริมาณฟลาโวนอยด์ ฟีนอลิกรวม และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากหัวมันเสา
A preliminary studies of phytochemistry, total flavonoid, total phenolic and antioxidant activity of Dioscorea alata L.
นาย ภาณุพงษ์ ภูมาตนา

วท.บ. ชีววิทยา
620031 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบระบบสืบพันธุ์ของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือกบางสกุลในประเทศไทย
Comparative Reproductive anatomy of some land pulmonate snails genera in Thailand
นางสาว รุ่งทิวา จันทร์สุข

วท.บ. ชีววิทยา
620034 ผลของการสเปรย์ฮอร์โมนจูวีไนล์สังเคราะห์ไพริโพรไซเฟนต่อการพัฒนาการและลักษณะทางด้านเศรษฐกิจของหนอนไหม (Bombyx mori L.) พันธุ์ไทยลูกผสม J108 x นางลาย
Effects of Spray Application of Juvenile Hormone Analogue, Pyriproxyfen on Development and Economic Characters of Thai Hybrid Silkworm, Bombyx mori L. (J108 x Nanglai)
นางสาว สุพัตรา เสนปอภาร

วท.บ. ชีววิทยา
620036 ผลของการหยดฮอร์โมนจูวีไนล์สังเคราะห์ไพริโพรไซเฟนต่อการเจริญเติบโตและลักษณะทางด้านเศรษฐกิจของหนอนไหม (Bombyx mori) พันธุ์ไทยลูกผสม J108 x นางลาย
Effects of Topical Juvenile Hormone Analogue, Pyriproxyfen on Development and Economic Characters of Hybrid Silkworm, Bombyx mori L. (J108 x Nanglai)
นางสาว ธิดารัตน์ กองศรี

วท.บ. ชีววิทยา
620038 ประสิทธิภาพของสารสำคัญทางพฤกษเคมีบางชนิด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบเตยหอม
Determination of some phytochemical screening and antioxidant activity of Pandanus amarylifolius Roxb. leaves extracts
นางสาว วิภาพรรณ คำมุงคุณ

วท.บ. ชีววิทยา
620040 ผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อการเจริญเติบโตของเตยหอม
Effects of amendments on Growth in Pandanus amaryllifolius Roxb.
นางสาว วชิราภรณ์ สุนทรศีลคุณ

วท.บ. ชีววิทยา
620042 ฤทธิ์ของพอลิแซ็กคาไรด์จากเส้นใยของเห็ดหิ้งพิมานต่อการสะสมลิปิดของเซลล์ไขมันสายพันธุ์ 3T3-L1
Effects of Phellinus linteus mycelia polysaccharides on lipid accumulation of the 3T3-L1 adipocytes
นางสาว ดารารัตน์ มูลโพธิ์

วท.บ. ชีววิทยา
620044 ความหลากชนิดของพืชอาหารของชันโรงในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561
Diversity of food plant species from pollen of stingless bee in Mahasarakham University during September to December 2018
นางสาว ปาณิสรา ลีสา

วท.บ. ชีววิทยา
620046 การขยายพันธุ์บุกอีรอกเขาในหลอดทดลอง
In Vitro Propagation of Amorphophallus brevispathus Gagnep.
นาย อณิวัตร เรืองมะเริง

วท.บ. ชีววิทยา
620048 การเปรียบเทียบขนาดของแพลงก์ตอนสัตว์แทกซาเด่นระหว่างระบบนิเวศน้ำนิ่ง และน้ำไหล ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันของแม่น้ำชี อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม
Comparisons of dominant taxa zooplankton sizes between lentic and lotic ecosystems in Chi River, Maha Sarakham province
นาย ภาคภูมิ จตุรภัทรากร

วท.บ. ชีววิทยา
620049 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชิงช้าชาลี
Antioxidant activity of Tinospora baenzigeri Forman
นางสาว นฤมล พลสมัคร

วท.บ. ชีววิทยา
620050 การผลิตชาจากใบมันเทศ และตรวจสอบคุณสมบัติชา
Tea processing from sweet potato leaves and the quality investigation
นางสาว กาญจนา เกื้อกูล
นางสาว ลลิตา ผลสวิง
วท.บ. ชีววิทยา
620052 การศึกษาประสิทธิภาพการสะสมเกลือ สารต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษของ Batis maritima
Study on efficiency accumulate salt, antioxidants, and toxicity of Batis maritima
นาย วรุฒ สายอุบล

วท.บ. ชีววิทยา
620055 การวิเคราะห์ลักษณะทางจุลสัณฐานของตับและไตของหนูแรทเพศผู้ภายหลัง ได้รับอีควอลแบบกึ่งเฉียบพลัน
Micromorphometric analysis of the male rat livers and kidney following subacute exposure to equol.
นาย นพพร แนววัน

วท.บ. ชีววิทยา
620057 การเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดหอม พันธุ์เรดโอ๊ค โดยการเลี้ยงปลาทองร่วมกับการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
Growth and yield of lettuce cv. Red Oak by using goldfish with hydroponics.
นางสาว พรนิภา ก้านบัวไชย

วท.บ. ชีววิทยา
620060 ฤทธิ์ของสารสกัดจากเลือดจระเข้สยามต่อการพัฒนาเป็นเซลล์ไขมันและการสะสมลิปิดของเซลล์ 3T3–L1
Effect of Siam crocodile hemolysate (Crocodylus siamensis) on adipogenic differentiation and lipid accumulation of the 3T3–L1.
นางสาว คุณัญญา ลำเภาพันธ์

วท.บ. ชีววิทยา
620062 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของเนื้อไม้พืชวงศ์เข็มบางชนิด
Comparative Wood Anatomy of some Rubiaceae species
นางสาว ธิดารัตน์ ลุนาบุตร

วท.บ. ชีววิทยา
620064 การกระจายของไมยราบยักษ์ในพื้นที่ตามแนวถนนเขตชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Distribution of Mimosa pigra L. along the road side in urban area of Mahasarakham University
นางสาว มุกจรินทร์ พนาดร
นางสาว ชลศิริ คำชัย
นางสาว มุกจรินทร์ พนาดร
วท.บ. ชีววิทยา
620065 การเจริญเติบโต และผลผลิตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คโดยการเลี้ยงปลาสอดร่วมกับการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
Growth and yield of lettuce cv. Green Oak by using molly with hydroponics
นางสาว จิตราภรณ์ ภูสีเขียว

วท.บ. ชีววิทยา
620067 การศึกษาสารพฤกษเคมีเบื้องต้น สารต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษของกระต่ายจาม
Preliminary study of phytochemicals, antioxidants, and toxicity of Adenosma indianum (Lour.) Merr
นางสาว นุชจรี โพธิ์ศรี
นางสาวสุกัญญา เบ้าเพิ้ง
วท.บ. ชีววิทยา
620068 ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากผักชี (Coriandrum sativum) ต่อการพัฒนาเป็นเซลล์ไขมัน และการสะสมลิปิของเซลล์ 3T3-L1
Effect of Coriandrum sativum on adipogenic differentiation lipid accumulation of the 3T3-L1 cells
นางสาว พัชรา เมืองศรี เมืองศรี

วท.บ. ชีววิทยา
620071 การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพืชพรรณบริเวณพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Assesment Carbon Storage in Vegetation from Faculty of Science Mahasarakham University
นาย สหรัฐ ชิตบุตร

วท.บ. ชีววิทยา
620073 โครงสร้างสังคมและการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Community structure and carbon contents in above ground biomass of dry dipterocarp forest, Mahasarakham University
นางสาว วิจิตรา พันธ์มูล
นายกฤษราม ล่ามแขก
วท.บ. ชีววิทยา
620074 การประมาณอายุอึ่งแดงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยใช้เทคนิค skeletochronology
Age estimation of Glyphoglossus guttulata in northeastern Thailand using skeletochronology technique
นางสาว นริศรา มหาฤทธิ์

วท.บ. ชีววิทยา
620076 ความชุกของหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของอึ่งแดง จากอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
Prevalence of intestinal parasites in Glyphoglossus guttulatus from Sawang Dan Din District, Sakon Nakhon Province
นางสาว วชิรา อาหาสิเม

วท.บ. ชีววิทยา
620077 ลักษณะสัณฐานวิทยาและโครงสร้างระดับอนุภาคของเกล็ดแบบการ์นอยด์ ของปลากระดูกแข็งในยุคครีเทเซียสตอนต้น แหล่งภูดินแดง จังหวัดนครพนม
Morphology and microstructure of ganoid scales from the early Cretaceous of Phu Din Daeng locality, Nakhon Phanom Province
นางสาว มลฤดี เขียวสิงห์

วท.บ. ชีววิทยา
620078 พฤติกรรมของนกเขาชวา (Geopelia striata striata)
Behavior of the Zebra Dove (Geopelia striata striata)
นางสาว รวิกานต์ โพธิ์สาร

วท.บ. ชีววิทยา
620083 เทคนิคที่เหมาะสมในการย้อมกระดูกเพื่อศึกษาอายุของอึ่งปากขวด (Glyphoglossus molossus)
Suitable Technique for Skeletochronology in Glyphoglossus molossus
นาย กฤชณรงค์ สงคราม

วท.บ. ชีววิทยา
620087 ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากตะไคร้ต่อการพัฒนาเป็นเซลล์ไขมันและการสะสมลิปิดของเซลล์ 3T3-L1
Effects of Cymbopogon citratus on adipogenic differentiation and lipid accumulation of the 3T3-L1 cells
นางสาว ยุซรอ เจะเอาะ

วท.บ. ชีววิทยา
620088 ศึกษาลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจของไหมพันธุ์ไทยลูกผสมสายพันธุ์ HxE ทั้งแบบผสมตรงและผสมสลับ
Study on the economic characteristics of Thai hybrid silkworms Bombyx mori L., HxE by direct cross and reciprocal cross.
นางสาว นัฐมล แสนหว้า

วท.บ. ชีววิทยา
620089 การระบุเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสีในข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง (Zea mays L. var. ceratina Kulesh)
Identification of DNA markers linked to color trait in kernel of purple waxy corn (Zea mays L. var. ceratina Kulesh)
นาย ณัฐพล ทิพย์บำหลาย

วท.บ. ชีววิทยา
620090 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกบางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Radula morphology of some land snails species in northeastern Thailand
นางสาว จินตนา ดวงจำปา

วท.บ. ชีววิทยา
620091 การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของปริมาณและความหลากหลายของประชาคม แพลงก์ตอนพืชในกุดแดงและแม่น้ำชี จังหวัดมหาสารคาม
Seasonal changes in quantity and diversity of phytoplankton community in Kut Daeng and Chi River, Maha Sarakham Provine
นางสาว พิชญา ศรีประทุม

วท.บ. ชีววิทยา
620092 การวิเคราะห์ลักษณะทางจุลสัณฐานวิทยาของตับและไตหนูแรทเพศเมียภายหลังได้รับผงกวาวเครือขาวแบบกึ่งเรื้อรัง
Micromorphometric analysis of the female rat liver and kidney following subacute exposure to Pueraria mirifica
นางสาว ปิยธิดา วงค์สอน

วท.บ. ชีววิทยา
620093 ความหลากชนิด และดีเอ็นเอบาร์โค้ดของกิ้งกือในเขตอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
Species diversity and DNA barcoding of the millipedes in Buntharik District, Ubon Ratchathani Province
นาย อนุวัฒน์ ทุมมานาม

วท.บ. ชีววิทยา
620094 การศึกษาประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเห็ดที่ฤทธิ์ทาง ยาของเห็ดบางชนิดในสกุล Phellinus ด้วยวิธี DPPH และการวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมและฟลาโวนอยด์
Study on Antioxidant Activities in Some Species of Medicinal Mushroom Extract genus Phellinus by DPPH Assay and Determination of Total Phenolic and Flavonoid Content
นางสาว มนิศรา ก้องเวหา

วท.บ. ชีววิทยา
620095 โครงสร้างสังคมและการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Community structure and carbon contents in above ground biomass of dry dipterocarp forest, Mahasarakham University
นาย กฤษราม ล่ามแขก
นางสาว วิจิตรา พันธ์มูล
วท.บ. ชีววิทยา
620096 การเก็บรักษาไข่ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านในระยะยาว
Long-term preservation of eggs Thai silkworm Bombyx mori L.
นางสาว บุษกร เคี้ยมก้อม
นางสาวสุธัญญา พืชผักหวาน
วท.บ. ชีววิทยา
620097 การเก็บรักษาไข่ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านในระยะยาว
Long-term preservation of eggs Thai silkworm Bombyx mori L.
นางสาว สุธัญญา พืชผักหวาน
นางสาว บุษกร เคี้ยมก้อม
วท.บ. ชีววิทยา
620098 การเปรียบเทียบปริมาณและความหลากหลายของประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ที่อยู่ในและนอกระบบนิเวศรากพืชลอยน้ำ: กรณีศึกษาบริเวณกุดแดง จังหวัด มหาสารคาม
The comparisons of zooplankton community quantity and diversity between under aquatic plant rhizosphere and open water: the case study in Kut daeng, Maha Sarakham province
นาย พชรพล อยู่เกิด

วท.บ. ชีววิทยา
620099 ความแปรผันตามฤดูกาลของปริมาณและองค์ประกอบชุมชนของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณแม่น้ำ ชีและกุดแดงจังหวัดมหาสารคาม
Seasonal variations in quantity and community composition zooplankton in Chi River and Kut Daeng, Maha Sarakham Province
นางสาว เพชรวดี ยวงไชสงค์

วท.บ. ชีววิทยา
620100 การศึกษาประสิทธิภาพและการดูดซับเกลือของพืชทนเค็มที่โนนเกลือโบราณ บ้านโพนสิม ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
Study efficiency salt absorption of halophyte At Ancient salt Mooban Phosim, Huanahkom Subdistrict, Yangtalat Province
นางสาว สุกัญญา เบ้าเพิ้ง
นาางสาวนุจรี โพธิ์ศรี
นางสาว สุกัญญา เบ้าเพิ้ง
วท.บ. ชีววิทยา
620101 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแอนโทไซยานินต่อความเครียดเกลือและความเข้มแสงของมะเขือเทศม่วง Black Beauty และ Indigo Rose Purple
The relationship between anthocyanin content to salt stress and light intensity of purple tomato (Black Beauty and Indigo Rose Purple)
นางสาว นัจนันท์ สีหาฤทธิ์
สารินี ประวันเทา
วท.บ. ชีววิทยา
620102 การวิเคราะห์กากกาแฟที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรด
Characterization of acid pretreated spent coffee ground
นางสาว สายธาร คงอินทร์

วท.บ. ชีววิทยา
620103 ชีววิทยาและความหลากหลายของกุ้งน้ำจืดในพื้นที่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Biology and diversity of freshwater prawn in Wapi Pathum District Maha Sarakham province
นางสาว ปิยะธิดา อานแดง
นางสาวณัฐริกา สาครสูงเนิน
นางสาวปิยะธิดา อานแดง
วท.บ. ชีววิทยา
620104 ความหลากหลายของสาหร่ายในลำน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม
Diversity of algae in the valley of the Lam Siao Yai, Maha Sarakham province
นางสาว วิไลลักษณ์ สีหาทับ
นางสาวรัชนีวรรณ บุญศรี
วท.บ. ชีววิทยา
620105 การศึกษาเปรียบเทียบการปรับสภาพกระดาษแข็งด้วยกรดอินทรีย์
Comparative study of pretreated cardboard by organic acid
นางสาว พิชชารัตน์ สุนทมาลา

วท.บ. ชีววิทยา
620106 การเปรียบเทียบความหลากชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชระหว่างกุดแดงและแม่น้ำชี จังหวัดมหาสารคาม
comparisons of phytoplankton abundance and diversity between Kut Daeng oxbow lake and Chi River, Maha Sarakham
นาย ธนาธิป ภูผารส

วท.บ. ชีววิทยา
620107 การเปรียบเทียบความหลากชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนสัตว์ ในถิ่นที่อยู่ที่แตกต่างกันของแม่น้ำชีและวังมัจฉา จังหวัดมหาสารคาม
Comparisons of zooplankton diversity and abundance in different habitats between Chi River and the fish sanctuary, Maha Sarakham province
นางสาว สุชาดา มิดซุย

วท.บ. ชีววิทยา
620108 ฤทธิ์การต้านแบคทีเรียของพรอพอลิส
Antibacterial properties of propolis
นางสาว จันทร์จิรา พุดเกลี้ยง

วท.บ. ชีววิทยา
620109 การวิเคราะห์โครงร่างผลึกของกากกาแฟที่ผ่านการปรับสภาพด้วยกรด
Analysis crystalline structure of the coffee grounds that acid pretreatment
นางสาว วัชริญา ชาวสวน

วท.บ. ชีววิทยา
620110 ความหลากหลายของพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยฝาเดียวน้ำจืด บริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง ในอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
Diversity of Trematode Cercarial Stage in Freshwater Snails Floodplains in Kantharawichai District, Maha Sarakham Province, Thailand.
นาย อภิเชษฐ์ โพธิ์เลิง

วท.บ. ชีววิทยา
620111 ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์ในพรอพอลิสของชันโรงในประเทศไทย
Flavonoid compounds of stingless bee propolis in Thailand
นางสาว ชลาลักษณ์ เดชแพง

วท.บ. ชีววิทยา
620112 การศึกษาเปรียบเทียบการปรับสภาพกระดาษแข็งด้วยกรดอนินทรีย์
Comparative study of pretreated cardboard by inorganic acid
นางสาว ศิริญญา พลชามาตร์

วท.บ. ชีววิทยา
620113 ผลของแบคทีเรียไซโคไบโอติกที่แยกได้จากอาหารหมักของไทยต่อลักษณะทาง จุลพยาธิวิทยาของสมองหนูแรท
Effect of psychobiotic bacteria isolated from Thai fermented food on histopathology of rat brain
นางสาว พาตีฮะห์ ซง

วท.บ. ชีววิทยา
620114 การทำลายการพักตัวของเมล็ดผักชี (Coriandrum sativum L.)
Breaking of seed dormancy in Coriandrum sativum L.
นางสาว สุทธิดา สวาสุด

วท.บ. ชีววิทยา
620115 การเปรีบเทียบความหลากชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนสัตว์ภายหลังการกำจัดพืชน้ำภายในกุดแดง จังหวัดมหาสารคาม
Comparisons of zooplankton diversity and abundance before and after removing aquatic plants in Kut Daeng, Maha Sarakham province
นาย ธนวรรธน์ เพชรก้อน

วท.บ. ชีววิทยา
620116 ความหลากชนิดของหอยน้ำจืดในแม่น้ำมูล บ้านตลุง ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
Species Diversity of Freshwater Molluscs in Mun River at Ban Talung, Chumphonburi District, Surin Province
นางสาว สุภาพร โศกหอม

วท.บ. ชีววิทยา
620117 การทำลายการพักตัวของเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว
Breaking of seed dormancy in okra (Abelmoschus esculentus)
นางสาว ศุฑาทิพย์ วงเจิญ

วท.บ. ชีววิทยา
620118 พฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดเมล็ดเสาวรสสีม่วง(Passiflora edulis Sims)
Phytochemistry and biological activities of Passiflora edulis Sims seeds extract
นางสาว กษิดิ์รา มาเวียง

วท.บ. ชีววิทยา
620119 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโกลคิเดียมในหอยกาบน้ำจืดชนิด Scabies phaselus จากแม่น้ำชี จังหวัดมหาสารคาม
The Morphological of Glochidium in Freshwater Bivalves Scabies phaselus from Chi River, Maha Sarakham Province
นางสาว สุธิดา เกตุทิพย์

วท.บ. ชีววิทยา
620120 ลักษณะเซลล์สืบพันธุ์ของหอยกาบน้ำจืด ในแม่น้ำชี จังหวัดมหาสารคาม
Reproductive cell morphology of freshwater bivalve in Chi River, Maha Sarakham Province
นางสาว อทิตยา พรมนุ่ม

วท.บ. ชีววิทยา
620121 ผลของแบคทีเรียไซโคไบโอติกที่แยกได้จากอาหารหมักของไทย ต่อระดับความเครียดในการออกซิเดชั่นในสัตว์ทดลอง
Effect of psychobiotics on oxidative stress levels in animal models
นาย วิทยา จิตไธสง

วท.บ. ชีววิทยา
620122 ความหลากชนิดของหอยน้ำจืดในห้วยทราย อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
Species diversity of freshwater molluscs in Huay Sai, Nachueak District, Maha Sarakham Province
นางสาว อินทิรา ประทุมวี

วท.บ. ชีววิทยา
620123 กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของใบและลำต้นพืชเผ่า Cypereae (Cyperaceae) บางชนิด
Comparative Leaves and Culms Anatomy of Some Species of Tribes Cypereae (Cyperaceae)
นางสาว จิราวรรณ มันทรา

วท.บ. ชีววิทยา
620124 ความแปรผันของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอวัยวะวางไข่และความสัมพันธ์ กับพืชอาศัยในแมลงวันแตง Zeugodacus cucurbitae (Coquillet) (Diptera: Tephritidae) ในประเทศไทย
Variability in ovipositor morphological and host plant related in Melon fly, Zeugodacus cucurbitae (Coquillet) (Diptera: Tephritidae) in Thailand
นางสาว เกศินี จตุแสน

วท.บ. ชีววิทยา
620125 ความหลากชนิดของนกในเขตป่ามหาวิทยาลัยบริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Birds diversity in Nature education center, Mahasarakham University
นางสาว กนกวรรณ แก้วประโคน

วท.บ. ชีววิทยา
620126 ความหลากชนิดของนกในนาข้าวบริเวณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Bird Diversity in Rice Fields around the Mahasarakham University
นางสาว ณัฐกมล บุญเที่ยง

วท.บ. ชีววิทยา
620127 การศึกษาประสิทธิภาพการสะสมและการเคลื่อนย้ายไอออนเกลือจากดินของกกสกุล Fimbristylis dichotoma และ Eleocharis sellowiana ในพื้นที่ดินเค็ม
Study on efficiency bioaccumulation factor and translocation factor of Fimbristylis dichotoma and Eleocharis sellowiana in saline soil
นางสาว ณัฐชณิชา พงษ์สัจจา

วท.บ. ชีววิทยา
620128 การประยุกต์ใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมระบุความแตกต่างระหว่างข้าววัชพืชกับข้าวพันธุ์ปลูกในประเทศไทย
Application of genetic markers to identify the differences between weedy rice and cultivated rice in Thailand.
นาย ปฏิภาณ วงศ์โสภา

วท.บ. ชีววิทยา
620129 ความหลากชนิดและการระบุแหล่งที่มาของเลือดสัตวในริ้นสกุล Culicoides ในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด
Species diversity and molecular identification of blood source animals in genus Culicoides in Maha Sarakham and Roi-et provinces.
นาย อชิรวิชญ์ สุระพินิจ
นายธนพล แสงภารา
วท.บ. ชีววิทยา
620130 การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิกรวม (total phenolic compound, TPC), ฟลาโวนอยด์ (total flavonoid content, TFC) และคุณค่าทางโภชนะของสาหร่ายเทา (Spirogyra sp.)
Investigation of Total phenolic content, Total flavonoids content and nutrition of spirogyra sp.
นางสาว กิติมา ยอดแปง
นาย อัษกรณ์ ชมภูวิเศษ
วท.บ. ชีววิทยา
620131 การขยายพันธุ์ Globba cernua ด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
In Virto Micropropagation of Globba cernua by Tissue Culture Technique
นางสาว ศศิวิมล บัวเกษ

วท.บ. ชีววิทยา
620132 การขยายพันธุ์ในหลอดทดลองและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของปราบสมุทร
In Vitro Micropropagation and Bioactive Compounds of Kaempferia angustifolia Rosc.
นางสาว อลิสา สุทธิมูล

วท.บ. ชีววิทยา
620133 การระบุความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดทั่วไปโดยใช้เครื่องหมาย RAPD
Identification of Genetic Differentiation between Waxy maize and Common Maize by RAPD marker
นางสาว ประเดือนยา ทาทอง

วท.บ. ชีววิทยา
620134 การขยายพันธุ์เปราะน้ำหนาวในหลอดทดลองโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
In Vitro Propagation of Kaempferia albomaculata by Tissue Culture Technique
นางสาว วิสสุตา เกิดชัยภูมิ

วท.บ. ชีววิทยา
620135 ศึกษาคุณค่าโภชนะและปริมาณโพรลีนของ Fimbristylis dichotoma และ Eleocharis sellowiana ในสภาวะเครียดเค็ม
Study nutritional values and proline of Fimbristylis dichotoma and Eleocharis sellowiana under salt stress
นางสาว เพ็ญทิพย์ พรมดวงดี

วท.บ. ชีววิทยา
620136 การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์ไขมันชนิด 3T3-L1 ของสารสกัดกวาวเครือขาว
(Analysis of functional compounds, anti-oxidant activity and cytotoxicity in 3T3-L1 adipocytes of White Kwao Krua extract)
นางสาว ณัชชาภรณ์ ภู่ไพจิตร์กุล
นายนฤชา เจริญรัมย์
วท.บ. ชีววิทยา
620137 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกาฝาก Dendrophthoe pentandra (L.) Miq (Loranthaceae) ที่อาศัยบนต้นราชพฤกษ์และต้นพะยอม
Antioxidant activity of Dendrophthoe pentandra (L.) Miq(Loranthaceae) hemiparasite on Cassia fistula Linn. and Shorea roxburghii G.Don
นางสาว ตติยา ศรีไชย

วท.บ. ชีววิทยา


   หากพบปัญหาการใช้งานติดต่อที่ LINEID : siamidea

ขณะนี้ได้แก้ไขปัญหาความผิดพลาดเรียบร้อยแล้ว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก (2019-05-20 17:30)