ทัศนศึกษา

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน  อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน พื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพขนาดเล็กแต่ยิ่งใหญ่ด้วยคุณค่าของโลก  พื้นที่ถิ่นอาศัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางนิเวศวิทยา มีโครงสร้างและองค์ประกอบของป่าไม้แบบผสมสานทั้งป่ากึ่งดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าคล้ายป่าพรุ  ป่าดูนลำพันเป็นถิ่นอาศัยเดียวของปูแป้งหรือปูทูลกระหม่อม (Thaipotamon chulabhorn Naiyanetr,1993) หนึ่งในสัตว์ถิ่นเดียว (endemic species) ของโลก ที่มาของสัตว์สัญลักษณ์ประจำจังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของ”สาหร่ายเห็ดลาบ” (Nostoc commune Voucher, Cyanophyta) ที่สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพระธาตุนาดูน

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช เป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  เพื่อให้เป็นหน่วยงานรวบรวม ค้นคว้า วิจัย ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่ายั่งยืน โดยสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มีการจัดการพื้นที่เป็น บ้านโบราณตามภูมิปัญญาอีสาน ซึ่งได้รวบรวมบ้านแบบต่างๆของชาวอีสาน ไว้ให้ผู้สนใจได้ศึกษาเละเยี่ยมชม  แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โรงผลิตสมุนไพร และพื้นที่ศึกษาระบบนิเวศป่าไม้พื่อการติดตามด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี (อพ.สธ.) พื้นที่ป่าโคกดงเค็ง  นอกนี้สถานีปฏิบัติการนาดูน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ยังตั้งอยู่ใกล้กับ พระธาตุนาดูน พุทธมณฑลแห่งอีสาน เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองมหาสารคาม ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยทวารวดี

กู่สันตรัตน์และศูนย์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมจำปาศรี

กู่สันตรัตน์เป็นโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอโรคยาศาล หรือโรงพยาบาล มาคติของขอม (เขมร) ถูกสร้างขึ้นด้วยศิลาแลง และมีการสลักหินทารายเป็นทับหลัง กู่สันตน์เป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา ดังนั้นจึงได้มีการก่อตั้งศูนย์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมจำปาศรี เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และองค์ความรู้เกี่ยวกับ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ภูมิปัญญา ของชนในยุคประวัติศาสตร์ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจรรโลงและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สะพานไม้แกดำ

สะพานไม้แกดำเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เพื่อรักษากลิ่นไอบรรยากาศแบบชาวบ้านที่ทอดยาวกว่า 1 กิโลเมตร ท่ามกลางหนองน้ำและดอกบัว และพืชน้ำเขียวขจี สะท้อนถึงความหลากหลายทางชีวภาพ หนึ่งใน unseen จังหวัดมหาสารคาม