สถานที่จัดงาน

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม