กำหนดการ


กำหนดการ
การจัดประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่  12
ระหว่างวันที่ 14-16  มิถุนายน  2561 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วัน เดือน ปี

เวลา รายละเอียด

สถานที่

14  มิถุนายน 2561 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน และ ติดโปสเตอร์ หน้าห้องบรรยาย D 415
09.00-09.30 น. พิธีเปิดการประชุม

      – คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวรายงาน

      – อธิการบดี  กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

      – มอบของที่ระลึกแด่ ผู้สนับสนุนการจัดการประชุม  โดยอธิการบดี

      – มอบของที่ระลึกแด่ วิทยากร  โดยอธิการบดี

ห้องบรรยาย D 415
09.30-10.30 น. บรรยายพิเศษ  เรื่อง พรรณไม้ที่ใช้ในพระราชพิธีเมรุมาศ โดย ดร. วีระชัย ณ นคร ห้องบรรยาย D 415
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง โถงทางเดินบริเวณชั้น 4
10.45-12.00 น. บรรยายพิเศษ  เรื่อง พืชกับวิถีวัฒนธรรมในยุค Thailand 4.0.  โดย.ดร. อุษา กลิ่นหอม ห้องบรรยาย D 415
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน โถงทางเดินบริเวณชั้น 2
13.00-14.00 น. นำเสนอผลงานภาคบรรยาย ห้องบรรยาย D 218, D 212 และ D 214
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง โถงทางเดินบริเวณชั้น 2
14.15-15.35 นำเสนอผลงานภาคบรรยาย ห้องบรรยาย D 218, D 212 และ D 214
15.35-18.30 น. นำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ โถงทางเดินบริเวณชั้น 4
16.30-18.30 น. การประชุมสมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ห้องบรรยาย D 218
18.30-21.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับ โถงทางเดินบริเวณชั้น 2
15  มิถุนายน 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00-10.00 น. บรรยายพิเศษ  เรื่อง ซากดึกดำบรรพ์พืชในมหายุคซีโนโซอิกของประเทศไทย (Cenozoic plant fossils of Thailand) โดย Dr. Paul J. Grote ห้องบรรยาย D 415
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง โถงทางเดินบริเวณชั้น 2
10.15-12.00 น. นำเสนอผลงานภาคบรรยาย ห้องบรรยาย D 218, D 212 และ D 214
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน โถงทางเดินบริเวณชั้น 2
13.00-14.00 บรรยายพิเศษ  เรื่อง รายงานการสำรวจพันธุ์รุกขชาตินายแพทย์คาร์ ความมั่นคงของวงการพฤกษศาสตร์ไทย โดย ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ ห้องบรรยาย D 415
14.00-14.15 พักรับประทานอาหารว่าง โถงทางเดินบริเวณชั้น 4
14.15-15.00 น. เวทีเสวนากองบรรณาธิการวารสารพฤกษศาสตร์ไทยพบนักวิจัย โดยกองบรรณาธิการ ห้องบรรยาย D 415
15.00-16.30 น. ประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงานและมอบรางวัล

พิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 และพิธีปิด

ห้องบรรยาย D 415
16 มิถุนายน 2561 08.00-16.00 น. ทัศนศึกษานอกสถานที่ ขึ้นรถหน้าอาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะ

*บันทึกไฟล์ข้อมูลสำหรับผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยายและแก้ไขเกียรติบัตร ห้อง D211

*ห้องประชุมกรรมการตัดสินรางวัลภาคบรรยายและภาคนิทัศน์ ห้อง D 207