กำหนดการ


กำหนดการ

วันเดือนปี เวลา รายละเอียด สถานที่
14 มิ.ย. 2561 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ติดโปสเตอร์  หน้าห้องบรรยาย PH 504
09.00-19.15 น.

พิธีเปิดการประชุม
– คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวรายงาน
– อธิการบดี  กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม
– มอบของที่ระลึกแด่ วิทยากร  โดยอธิการบดี

 ห้องบรรยาย PH 504
09.15-10.15 น. บรรยายพิเศษ  เรื่อง “พรรณไม้ที่ใช้ในพระราชพิธีเมรุมาศ” โดย ดร. วีระชัย ณ นคร   ห้องบรรยาย PH 504
10.15-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45-12.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “พืชกับวิถีนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0” โดย ดร.อุษา กลิ่นหอม  ห้องบรรยาย PH 504
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
13.00-15.00 น. นำเสนอผลงานภาคบรรยาย Session 1 และ Session 2  ห้องบรรยาย PH 504, PH 507 และ PH 508
15.00-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
15.30-16.30 น. การประชุมสมาคมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ห้องบรรยาย PH 504
16.30-18.30 น. นำเสนอผลงานภาคนิทัศน์  ลานกิจกรรมหน้าห้องบรรยาย PH 504
18.30-21.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับ  ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
15 มิ.ย. 2561       09.00-10.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ซากดึกดำบรรพ์พืชในมหายุคซีโนโซอิกของประเทศไทย
(Cenozoic plant fossils of Thailand)” โดย Dr. Paul J. Grote
 ห้องบรรยาย PH 504
10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.15-12.00 น. นำเสนอผลงานภาคบรรยาย Session 3 และ Session 4  ห้องบรรยาย PH 504, PH 507 และPH 508
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
13.00-14.00 น. บรรยายพิเศษ  เรื่อง “รายงานการสำรวจพันธุ์รุกขชาตินายแพทย์คาร์ ความมั่นคงของวงการพฤกษศาสตร์ไทย” โดย ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ  ห้องบรรยาย PH 504
14.00-15.00 น. เวทีเสวนากองบรรณาธิการวารสารพฤกษศาสตร์ไทยพบนักวิจัย โดยกองบรรณาธิการ  ห้องบรรยาย PH 504
15.00-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
15.30-16.30 น.

ประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงานและมอบรางวัล
พิธีส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 และพิธีปิด

 ห้องบรรยาย PH 504
16 มิถุนายน 2561  08.00-16.00 น. ทัศนศึกษานอกสถานที่