บทคัดย่อ

การเตรียมบทคัดย่อ

  1. บทคัดย่อผลงานวิจัย ต้องมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีใจความเดียวกัน และมีความยาวไม่เกิน 250 คำ
  2. เตรียมบทคัดย่อโดยใช้ font: TH SarabunPSK สำหรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  3. เตรียมในโปรแกรมเอกสาร (MS WORD) ขนาดหน้ากระดาษ A5 ระยะกั้นหน้า/กั้นหลัง 0 เซนติเมตร บน/ล่าง 1.5 เซนติเมตร และระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 (single)
  4. รายละเอียดการเตรียมบทคัดย่อของแต่ละหัวข้อ ตามคำแนะนำต่อไปนี้

ชื่อเรื่อง ตัวอักษรขนาด 14 หนา จัดให้ชิดขอบหน้ากระดาษ

ชื่อผู้แต่ง ตัวอักษรขนาด 10 ไม่หนา จัดให้ชิดขอบหน้ากระดาษ ขีดเส้นใต้ชื่อผู้นำเสนอ

ที่อยู่ผู้แต่ง ตัวอักษรขนาด 10 ไม่หนา จัดให้ชิดขอบหน้ากระดาษ

บทคัดย่อ ตัวอักษรขนาด 12 ไม่หนา จัดขอบหน้าหลัง

คำสำคัญ หัวข้อตัวอักษรขนาด 12 หนา จัดให้ชิดขอบหน้ากระดาษ คำสำคัญใช้ตัวอักษร 12 ไม่หนา ไม่เกิน 5 คำ เรียงอักษร คั่นด้วยจุลภาค (,)

  1. ระยะห่างระหว่าง ชื่อเรื่อง ชื่อที่และอยู่ผู้แต่ง บทคัดย่อ และคำสำคัญ เว้นระยะห่าง 1 บรรทัด
  2. Save เป็น word file (.docx)
  3. Save เป็น pdf file โดยใช้ Save as PDF (ไม่ใช้ Print PDF)

ดาวน์โหลดตัวอย่างบทคัดย่อ     

การส่งบทคัดย่อ

กรุณาส่งบทคัดย่อ ไปที่ bct12-abstract@msu.ac.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ ส่งบทคัดย่อ (รอบแก้ไข) ภายใน 30 เมษายน 2561

การเตรียมโปสเตอร์

  • เป็นโปสเตอร์แนวตั้ง ขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร x สูง 120 เซนติเมตร
  • เนื้อหาบทความวิจัยต้องประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ทำวิจัย สถาบันที่สังกัด อีเมล์ บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย สรุปและอภิปรายผลการวิจัย รวมถึงเอกสารอ้างอิง และกิตติกรรมประกาศ
  • ผู้ทำวิจัยควรอยู่ประจำที่โปสเตอร์เพื่ออธิบายหรือตอบข้อซักถามต่างๆ ในช่วงเวลาตามที่แจ้งไว้ในกำหนดการ

ขอบเขตผลงานวิจัยที่นำเสนอ

P1 – อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และกายวิภาคศาสตร์
P2 – ความหลากหลายทางชีวภาพ
P3 – พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
P4 – นิเวศวิทยา
P5 – สรีรวิทยาของพืช
P6 – พันธุศาสตร์และชีววิทยาโมเลกุล
P7 – เทคโนโลยีชีวภาพ
P8 – ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง