ดอกผลแห่งภูมิปัญญา พัฒนาพืชพรรณมุ่งสู่ความยั่งยืน

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒
The 12th Botanical Conference of Thailand: BCT12

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงเสด็จมาที่จังหวัดมหาสารคาม และทรงดำริว่าเมืองมหาสารคามเป็นเมืองที่เหมาะกับการปลูกต้นยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb.) ชาวมหาสารคามจึงได้น้อมนำพระราชดำริไปปฏิบัติ  โดยการปลูกต้นยางนาตามที่สวน ไร่ นา ในสถานที่ราชการและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ซึ่งต่อมามีโครงการวิจัยและอนุรักษ์ต้นยางนาเกิดขึ้นมากมาย ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพทั้งความความหลากหลายของระบบนิเวศ ความหลากหลายทางพันธุกรรมและความหลากหลายของชนิดพันธุ์  ซึ่งล้วนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญและมีค่ามากเกินกว่าจะประมาณได้ การศึกษาพรรณพืชในประเทศไทยพบว่ามีกว่า 20,000 ชนิด  และมีความผูกพันอยู่กับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทย โดยแฝงอยู่ในภูมิปัญญา  ซึ่งล้วนมีศักยภาพสามารถพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อมนุษย์ได้

ในปี พ.ศ. 2549 จึงได้มีการจัด “การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์ซึ่งครอบคลุมหลากหลายสาขา อาทิเช่น งานอนุกรมวิธาน สรีรวิทยา สัณฐานวิทยา กายวิภาค พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวโมเลกุล พฤกษเคมี พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และนิเวศวิทยา ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น พืชสวน พืชไร่นา วนศาสตร์ วิทยาสาหร่าย เห็ดราและไลเคน  ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคามในปี พ.ศ. 2561 นับเนื่องจากการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคามในปี พ.ศ. 2511 คณะวิทยาศาสตร์จึงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ขึ้น  ในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะผู้จัดหวังว่า จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น ระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และ ผู้สนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์ ตลอดจนก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันและบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้จากต้นสังกัด รวมทั้งเข้าร่วมประชุมวิชาการได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักและสามารถนำไปใช้ประโยชน์
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับพฤกษศาสตร์
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันและบุคลากร

กำหนดเวลา

25 ธ.ค.60 31 มี.ค.61  20 เม.ย.61 ลงทะเบียนช่วงที่ 1
1 ม.ค. – 15 มี.ค.61 31 มี.ค. 61  5 เม.ย.61 ส่งบทคัดย่อ
31 มี.ค.61  20 เม.ย.61 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ช่วงที่ 1
10 เม.ย. 61 10 -18 เม.ย.61 แจ้งผลพิจารณาบทคัดย่อ
30 เม.ย. 61 วันสุดท้ายในการส่งบทคัดย่อ (ฉบับแก้ไข)
1 เม.ย. 5 พ.ค.61  21 เม.ย. – 11 พ.ค.61 ลงทะเบียนช่วงที่ 2 (เสียค่าลงทะเบียนเพิ่ม)
5 พ.ค. 61  11 พ.ค.61 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน ช่วงที่ 2
14-16 มิ.ย.61 การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
16 มิ.ย.61 ทัศนศึกษานอกสถานที่

 ขอบเขตผลงานวิจัยที่นำเสนอ

P1 – อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยา และกายวิภาคศาสตร์
P2 – ความหลากหลายทางชีวภาพ
P3 – พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
P4 – นิเวศวิทยา
P5 – สรีรวิทยาของพืช
P6 – พันธุศาสตร์และชีววิทยาโมเลกุล
P7 – เทคโนโลยีชีวภาพ
P8 – ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนโดย