รายชื่อศิษย์เก่าภาควิชาชีววิทยา
 
จำนวนที่ค้นพบทั้งหมด 264 คน
แสดงผลหน้าที่ 1/14
569
569ชื่อ-นามสกุล พิชามญช์ ภูชมบ่อ
สถานที่ทำงาน บริษัทสยามชัยอาหารสากลจำกัด​ จ.ระนอง (อาหารทะเลเเช่เยือกเเข็งส่งออก)​
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ข้อมูลและระบบประกันคุณภาพ
ปีที่จบ 2549
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
568
568ชื่อ-นามสกุล นางสาวจิตราภา อุ่นเจริญ
สถานที่ทำงาน โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ตำแหน่งงาน ครู สอนรายวิชาชีววิทยา
ปีที่จบ 2559
สาขา วท.ม. ชีววิทยา
567
567ชื่อ-นามสกุล ชนัตตา ยุวบุตร
สถานที่ทำงาน true corperation
ตำแหน่งงาน พนักงานเอกชน
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
566
566ชื่อ-นามสกุล ชนัตตา ยุวบุตร
สถานที่ทำงาน -
ตำแหน่งงาน -
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
565
565ชื่อ-นามสกุล เอกชัย เหลาผา
สถานที่ทำงาน ศึกษาต่อ Faculty of Natural Resources and Agro-Industry, Kasetsart University (Program in Agricultural)
ตำแหน่งงาน นักศึกษา
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
563
563ชื่อ-นามสกุล นายวรุฒ สายอุบล
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่งงาน พนักงานประจำห้องยา
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
560
560ชื่อ-นามสกุล มนันยา ทองสม
สถานที่ทำงาน เคซีอี อิเลคโทรนิคส์ จำกัด มหาชน
ตำแหน่งงาน Photo engineering
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
558
558ชื่อ-นามสกุล นายเอกชัย เหลาผา
สถานที่ทำงาน ศึกษาต่อ Faculty of Natural Resources and Agro-Industry, Kasetsart University (Program in Agricultural Resources)
ตำแหน่งงาน นักศึกษา
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
557
557ชื่อ-นามสกุล ธิดารัตน์ กองศรี
สถานที่ทำงาน โรงเรียนซำยางวิทยายน
ตำแหน่งงาน ครูอัตราจ้าง
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
556
556ชื่อ-นามสกุล สหรัฐ ชิตบุตร
สถานที่ทำงาน บริษัทเอกชน จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่งงาน -
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
555
555ชื่อ-นามสกุล พิมพ์พิสุทธิ์ จันเต
สถานที่ทำงาน สาขาวิทยาศาตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตำแหน่งงาน นักศึกษาปริญญาโท
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
554
554ชื่อ-นามสกุล พิมพ์พิสุทธิ์ จันเต
สถานที่ทำงาน สาขาวิทยาศาตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตำแหน่งงาน ป.ท
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
553
553ชื่อ-นามสกุล สุรัชนา ดาทอง
สถานที่ทำงาน -
ตำแหน่งงาน -
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
552
552ชื่อ-นามสกุล นายวรุฒ สายอุบล
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่งงาน พนักงานประจำห้องยา
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
551
551ชื่อ-นามสกุล นางสาว ณัฐธิชา พันธ์โฮม
สถานที่ทำงาน ประกอบธุระกิจส่วนตัว
ตำแหน่งงาน -
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
550
550ชื่อ-นามสกุล นางสาววิภาพรรณ คำมุงคุณ
สถานที่ทำงาน Chantasia Co., Ltd.
ตำแหน่งงาน Laboratory Assistant
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
549
549ชื่อ-นามสกุล ปิยธิดา วงค์สอน
สถานที่ทำงาน บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่งงาน Supervisor (หัวหน้าแผนก)
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
548
548ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัชรา เมืองศรี
สถานที่ทำงาน ประกอบธุรกิจ​ส่วนตัว
ตำแหน่งงาน ประกอบธุรกิจ​ส่วนตัว
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
546
546ชื่อ-นามสกุล นางสาวนิตยา หลักคำ
สถานที่ทำงาน ธนาคารธนชาต
ตำแหน่งงาน พนักงานประจำ Teller
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
545
545ชื่อ-นามสกุล น.ส.เพชรวดี ยวงไชสงค์
สถานที่ทำงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ 104 หมู่ 10, ถนนสระบุรี-หล่มสัก, ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์, 67000
ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
ปีที่จบ 2562
สาขา วท.บ. ชีววิทยา
จำนวนทั้งหมด 264 คน
แสดงผลหน้าที่ 1/14